Köprü Anasayfa

Sıdk, Muhabbet, Kardeşlik ve Dayanışma Manifestosu: Hutbe-i Şamiye

"Yaz 2011" 115. Sayı

 • Toplumsal Hastalıkların Reçetesi: Sevgi

  The Recipe for Societal Diseases: Love

  Atilla YARGICI

  Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Giriş

  Sevgi, sosyal yönü ağır basan bir kavramdır. Seven insan, sevgisinin objesi olarak sadece kendi zatını seçerse bu, sevginin narsisizme dönüşmesi anlamına gelir. Sevgi, önce insanın kendisine yönelmekle birlikte, onu aşmaya ve başka insanları ve diğer varlıkları sevmeye yöneldiği zaman bir mânâ kazanır. Bu yüzden sevgi ile ilgili yapılan çalışmalarda, sevginin bu toplumsal ve sosyal yönüne vurgu yapılır. Tebliğimizin konusunu teşkil eden insan sevgisinin toplumsal hastalıkların reçetesi olduğunu iyi anlamak için, sevginin toplumsal yönü ile ilgili tarifleri ele almak daha uygun olacaktır.

   Amerika’lı sevgi uzmanı Scott Peck, “Sevgi, insanın, kendisinin ve bir başkasının ruhsal tekamülünü desteklemek amacıyla benliğini genişletme arzusudur”1 derken, sevginin objesinin insanın kendi zatını aşarak başkasına yönelmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

  Pitirim Sorokin, varlık bakımından sevginin, gerçek ve güzellikle yan yana, birleştirici, ahenkleştirici, yaratıcı enerji ya da gücün en yüksek biçimlerinden birisi olduğunu bildirir ve sevginin “düşmanlıkla ayrılma” biçimindeki çekişme fonksiyonlarının karşısında olduğuna vurgu yapar. Buna göre sevgi, karmaşıklığın, çekişmenin bölücü ve ayırıcı güçlerine yılmadan karşı koyar. Yazara göre psikolojik yaşantı olarak sevgi, niteliği gereği “özgeci”dir. Oysa karşıtı olan nefret, doğuştan bencildir. Gerçek bir sevgide ya da arkadaşlıkta arkadaş, “iyi olanı başkası için yapan ve arkadaşının kendi varlığı için yaşamasını isteyendir.”Yalnızlığımızı yok edip bizi soylu bağlarla başkalarına bağlayan sevgi, hayat verici bir güçtür. İntihar istatistiklerinin gösterdiğine göre, intiharın başlıca nedeni boş bir yalnızlıktır. Sevgi, bizim başkalarının hayatlarına katılmamızı sağlayarak kendi hayatlarımızı insanlığın en büyük ve en soylu değerleriyle ölçüsüz derecede zenginleştirmektedir. Sorokin’e göre sevginin toplumsal görünümü de vardır. Toplumsal alanda sevgi, bir insanın amaçlarının gerçekleşmesi sırasında, başkaları tarafından paylaşıldığı ve yardım gördüğü, iki ya da daha çok insan arasındaki anlamlı ilişkidir. Seven bir insan, sevilenin akla uygun amaçlarını engellememekle kalmayıp onları gerçekleştirmesine yardım eder. Yardım ettiği sürece, sevilen için bir acı ve ıstırap kaynağı olmaz, onun mutluluğunu artırır. Bu, vermek ve almak zevkidir; kendini başkalarında ve başkalarıyla tatmindir. “Dayanışma”, “karşılıklı yardım”, “işbirliği”, “iyi komşuluk”, “aile ilişkisi” ve bunlar gibi deyimler, toplumsal ilişki olarak sevginin çeşitli biçimlerini belirtmektedir.2

  M.C. D’arcy, arkadaşlığın sevginin tabii bir belirtisi olduğunu söyleyerek, sevginin üçlü tasnifi içinde en düşük sevginin bencil sevgi olduğunu, bunun üstünde saf zevk olan sevgi geldiğini, en üste ise bir insanın başkasına duyduğu sevginin yer aldığını dile getirmektedir.3

  Erich Fromm ise, insanın kendisini dünya ile özdeşleştirme ihtiyacını tatmin eden ve aynı zamanda bir bütünlük ve bireysellik duygusu veren tek duygunun sevgi olduğunu, bunun da insanın kendi dışında bir şey veya birisiyle, kendi ayrılığını ve bütünlüğünü sağlama şartıyla birleşmesi olduğunu ifade etmektedir. Ona göre sevgi, “hemcinslerimiz”le dayanışmanın yaşantısıdır; bu kadınla erkeğin cinsel sevgilerinde, ananın çocuğuna duyduğu sevgide, insanın bir insan varlığı olarak kendine duyduğu sevgidedir. Tek bir insana karşı duyulan sevgi, kişiyi diğer insanlardan uzaklaştırıyorsa, bu o kişinin sevilmediği anlamına gelmektedir. Eğer bir insan “seni seviyorum” diyorsa, bu, “sende bütün insanlığı, bir anlamda canlı olan her şeyi ve de yine sende kendimi seviyorum” demektir. Yazar, bunu bencillik olarak görmemektedir.4 Fromm, böyle bir sevgiye “üretici sevgi” derken, bununla sevginin toplumsal boyutuna dikkat çekmektedir. Ona göre, bu sevgi, İlgi duyma, sorumluluk, saygı ve bilme gibi davranış biçimlerini kapsar. İnsan seviyorsa, sevdiği insanın gelişmesi ve mutluğu ile ilgilenir, seyirci olmaz. Sevdiklerinin belirttiği ve belirtmediği ihtiyaçlarına karşılık verir, sorumluluk duyar. Aynı zamanda sevdiklerine saygı duyar. Son olarak da onu bilir. Üretici sevginin eşitlere yöneltilmesi de, “kardeşlik sevgisi” adını alır.5

  Bütün bunlardan anlaşılan husus şudur: Sevgi, insanın kendisine ve sadece kendi dışındaki bir objeye odaklı-takıntılı kalmaması, diğer insanlara da yönelmesi ile ancak gerçek anlamını bulabilir. Bu da sevginin bireysel değil toplumsal yönünün ağır bastığını gösterir. Bu açıdan Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda, sevginin her çeşidinin insanları birleştirici bir rolü olduğunu görürüz

  A. Kardeşlik Sevgisi

  Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 98 ayette kardeşlikten bahsedilmekte, bunların bir çoğunda kan bağı kardeşliğine, bazılarında ise peygamberler arasındaki kardeşliğe ve din kardeşliğine temas edilmektedir.6 Bir ayette, insanların bir erkek ve dişiden yaratılmasının, kabileler ve milletler halinde var edilmesinin esas hikmetinin tanışmak olduğu7 beyan edilerek, insanlar arasındaki sevginin başlangıcı olan tanışmaya vurgu yapılmakta ve herkesin insanlık kardeşliği içerisinde mütalaa edilmesine işaret edilmektedir. Bundan dolayıdır ki düşmanlık kavramı izafîdir. Bugün düşman telakkî edilen bir kişi yarın dostunuz olabilir. Kur’an bu yüzden iyilikle kötülüğün bir olmadığını, kötülüğü en güzel şekilde savmak gerektiğini, bu durumda düşman olan kişilerin bile samimi bir dost olabileceğini bildirmektedir.8 Bu ayette düşman olarak telakki edilen kimseye bile iyilik yapmaktan bahsedilerek insanlık kardeşliğinin sınırlarının ne kadar geniş olduğuna vurgu yapılmaktadır. Burada bir kişinin bir insana kötülükte bulunması durumunda, bu kötülüğü affetmenin onu “iyilikle savmak” anlamına geldiğine işaret edilmektedir. Örneğin birisi sizi yermişse sizin onu övmeniz onun bu kötülüğünü iyilikle savmak anlamındadır. Aynı şekilde sizin çocuğunuzu öldüren bir kimsenin çocuğunu düşmanın elinden kurtarmanız da bu kategoriye girer. Böyle yapıldığı takdirde düşmanın insana dost olmaması mümkün değildir. İbni Abbas, bu ayeti yorumlarken kötülüğü iyilikle savmayı, insanın kızıldığı zaman sabırlı olması, cahilce muameleye maruz kaldığında hilm göstermesi ve kötü davranışla karşılaştığında affetmesi şeklinde izah etmiştir.9 O halde insanları sevmek, içimizdeki kin ve intikam ateşini söndürmeyi, af ahlakına sahip olmayı gerekli kılmaktadır.

  Kur’an’da kötülüğe iyilikle karşılık vermenin dışında da kardeşlik sevgisinin tezahürlerinden bahsedilmektedir. Örneğin muttaki kişilerin özellikleri sayılırken, bunların darlıkta da bollukta da bağışta bulunmak, öfkeyi yutmak ve insanların kusurlarını affetmek olduğu zikredilir10. Burada zikredilen kardeşlik sevgisinin tezahürlerinden birisi bollukta da darlıkta da bağışta bulunma ahlakıdır. Kur’an’a göre bütün insanlar insan olmaları cihetiyle kardeş telakki edilmektedir. Çünkü herkes Hz. Adem ve Havva’dan yaratılmıştır. O halde insan darda ve sıkıntıda olan kişiye, inancı ne olursa olsun kendisi bolluk içinde de olsa darlık içinde de olsa muhakkak yardım etmelidir. Bu, insanlık kardeşliğini sevmenin en önemli tezahürüdür. Sıkıntıda olan bir kişinin inancı ön planda değildir. Bu, Allah’ın insanlarda Rahman isminin tecellisi demektir. Allah bu dünyada inanan-inanmayan ayırımı yapmaksızın herkese rızkını vermektedir. Kur’an’da birçok ayette zikredilen çeşitli nimetler bütün insanlar için hazırlanan nimetlerdir. Nitekim zekat verilecek insanların arasıda kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimselerin de bulunması bunun en büyük delilini oluşturmaktadır.11

  Diğer taraftan kardeşlik sevgisinin en önemli ikinci bir tezahürü de öfkeyi yutmaktır. Çünkü öfke ile hareket etmek insanın hem kendisine hem de karşısındakine zarar vermesine sebep olur. Öfkeyle kalkan, zararla oturur. Öfkeli bir davranış dostluğu değil düşmanlığı körükler.

  Kardeşlik sevgisinin ayette zikredilen üçüncü bir tezahürü de insanları affetmektir. Çünkü sevgi, bağışlamanın tek ve en büyük kaynağıdır. Sevgi sayesinde bize kötü davrananı bile gene değerli kişi olarak görebiliriz.12 Nitekim bazı ayetlerde müminlerin boş sözlerle çirkin davranışlarla karşılaştıklarında buna aldırış etmeyip izzet ve şereflerini koruyarak oradan geçip gidecekleri ifade edilmektedir.13 Aynı zamanda affedici olmak Allah’ın bir sıfatıdır. Yüce Allah Kur’an’da şirk dışında bütün günahları istediği kimselerden affedeceğini bildirerek, insanları hatalarından dönmeye davet etmektedir.14 Bir mümin başkalarının kusurlarını affettiği zaman bu ahlakla da ahlaklanmış olmaktadır.15 Bu yüzden yüce Allah mümin insanları her zaman affedici olmaya çağırmaktadır. Bu konudaki ayetlerden bir kısmı da Şura suresinde bulunmaktadır. Bu ayetlerde müminlerin özelliklerinden birisinin de “kızdıkları zaman bağışlamak” olduğu16, kötülük yapana kötülük yapmanın normal bir kural olduğuna dikkat çekildikten sonra, “ama kim affeder barışırsa, onun karşılığı Allah’a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez” buyrulmaktadır.17 Bu ayetlerde kötülüğe kötülükle değil, affetmek ve barışmakla karşılık vermenin daha iyi olacağına vurgu yapılmaktadır. Gerçekten de affetmek ve kötülüğe iyilikle mukabele etmek düşmanlığı sona erdirici, kardeşlik ortamını sağlayıcı bir özellik taşımaktadır. Nitekim bir başka ayette de “affetmenin takvaya daha yakın olacağı” zikredilmektedir. 18 O halde kardeşlik sevgisi herkesi affetmeyi gerektirmektedir.

  Kur’an bu affetmenin başka dinlere mensup olanları da kapsadığına işaret etmektedir. Konuyla ilgili bir ayette Yahudilerin Allah ile yaptıkları ahitlerini bozduklarına, Tevrat’ı değiştirdiklerine, uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttuklarına dikkat çekildikten sonra, onların pek azının hain olmadığı ifade ediliyor ve “Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah muhsinleri, yani güzel davrananları sever” buyruluyor. 19 Bazı tefsirlerde bu ayetlerin savaş ayetleriyle nesh edildiği iddia ediliyorsa da, genel görüş bu ayetin neshedilmediği yönündedir. Buna göre, örneğin Beydavî, ayetin nesh edildiğini söylerken 20, bazı tefsirciler ayetin nesh edilmediğini dile getirmektedir. Çağdaş müfessirlerden Elmalılı, bu konudaki görüşleri özetledikten sonra, Yahudilerden iman edenlerin de hain olanların da affedilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. Buna göre bu ayetlerde onların ne kadar cinayet de yapmış olsalar affedilmeleri istenerek, İslam’ın müsamahasına işaret edilmektedir. Bu yüzden anlam, “ Geçmişi affet, gelecekte de her hainliği cezalandırma taraftarı olma” demektir. 21 Bu ve benzeri ayetler de gösteriyor ki, İslam; kardeşliğin sınırlarını din ayırımı yapmaksızın bütün insanlık olarak çizmektedir. Nitekim peygamberimiz (s.a.v.) de "Birbirinizle kinleşmeyiniz hasetleşmeyiniz birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz." 22 Buyurarak, yaratılıştan Allah’ın kulu olan herkesin birbirlerine kin beslemeyerek, haset etmeyerek, birbirlerinden yüz çevirmeyerek kardeş olmalarını istemektedir.

  Diğer taraftan komşulara iyilik yapmakla ilgili ayetler ve hadisler de kardeşlik sevgisi çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu konudaki mesajlar din farklı gözetilmeksizin nazarlara verilmektedir. Örneğin bir ayet-i kerimede komşu zikredilirken dinine vurgu yapılmamıştır: "Allah'a kulluk edin, O'na hiç bu şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabalara, yetimlere, düşkünlere, yakın ve uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve size hizmet eden kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip övünenleri elbette sevmez." 23 İbnu Kesir, bu ayette yakın komşunun , “aranda yakınlık olan kişi, müslim”, uzak komşunun aranda yakınlık olmayan kişi, Yahudi ve Hıristiyanlar” olarak tefsir etmektedir. 24 Bu durumda Kur’an’ın komşuluk bağlamında geniş insanlık kardeşliğine vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Bir hadis-i şerifte ise mümin, komşusunun şerrinden emin olduğu kimse olarak tarif edilmektedir. 25 Komşulukla ilgili peygamberimizin (s.a.v.) “komşusu şerrinden emin olmayan kişinin cennete giremeyeceği 26 , Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimsenin komşusuna ikram etmesi gerektiği27 , Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimsenin komşusuna eziyet etmemesi gerektiği 28 gibi birçok hadisleri de vardır. Görüldüğü gibi komşunun Müslüman olup olmadığı, mümin olup olmadığı önemli değildir. Çünkü zikrettiğimiz ayette ve hadislerde Müslüman komşudan değil, genel olarak komşudan bahsedilmektedir. O halde Müslüman, dinî inançlarına göre bir yargılamada bulunmaksızın diğer insanlara kötülük yapmayan, ona eziyet etmeyen, tam tersine iyilik yapan kimsedir.

  Bir ayette de suçsuz yere, herhangi bir cana kıymamış bir kimseyi öldürmenin bütün insanları öldürmek demek olduğuna 29 işaret edilerek, insanlık kardeşliği çerçevesinde hiç kimsenin kimseyi öldürme hakkına sahip olmadığına dikkat çekilmektedir. Zaten peygamberimiz s.a.v.’in müşriklere, putperestlere, Yahudilere ve Hıristiyanlara hep iyi davrandığına onun hayatı şahitlik yapmaktadır. 30

  Peygamberimiz s.a.v.’in “sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe mümin olamaz” 31 hadisi, kendimiz için sevdiğimizi ayırım yapmadan başkaları için de sevmemizin bizim imanımızın bir göstergesi olduğunu ortaya koyuyor. Bu hadis yapılan tercemelerde “kardeşini” yerine, “mümin kardeşini” diye tercüme edilmiş olsa da, hadisin aslı, “ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ şeklindedir. Görüldüğü gibi hadisteki ifade, لأَخِيهِ şeklindedir. Bu elbette mümini de mümin olmayanı da içine alır. Ama “mümin kardeşi için” diye biz hadise sınırlama getirirsek, diğer bütün insanları dışlamış oluruz. Ki bu da peygamberimiz s.a.v.’in, “alemlere rahmet olma” vasfıyla bağdaşmaz

  Fakat, bunun dışında Kur’an iman edenlerin de kardeş olduklarını bildirmektedir. 32 Burada da insanlık kardeşliğinin içinde bir de “iman kardeşliği” olgusuna dikkat çekilmektedir. Buna göre kardeş olan müminler, birbirlerini seven kişilerdir. 33 Aynı zamanda birbirlerine karşı merhametli, şefkatli, kafirlere karşı da serttirler. 34 Bu ayette belirtilen kafirlere karşı serttirler, (şiddetlidirler) ifadesi, kafirlerin saldırmasıyla, Müslümanları yok etmeye çalışmasıyla ilgilidir. Yoksa saldırı vaki olmadığı takdirde müminler diğer insanlara da merhametli ve şefkatli davranmakla yükümlüdür. Nitekim, Hz. Musa ile kardeşi Harun’un Firavun’a “kavl-i leyyin” 35 diye ifade edilen yumuşak bir üslupla hitap etmesini isteyen Kur’an’ın bu anlayışı herkese karşı gösterilmesi gereken sevgi dolu bir yaklaşımdır.

  Kur’an’ı Kerim’e göre kardeşlik sevgisi bir kişi hakkında duyulan bir haberi araştırmayı gerekli kılar. Yoksa insan bilmeden bir topluluğa zarar verebilir.36 Diğer taraftan bu sevgi, savaşan iki grubu barıştırmayı, barışa yanaşmayan zalimin ise zulmünü gidermeyi, başkalarını küçük görmemeyi, ayıplamamayı, kötü lakaplarla hitap etmemeyi gerektirir. 37 Bunların da ötesinde bu kardeşlik sevgisi, kötü zannı, gizli sırları araştırmayı, gıybet etmeyi de yasaklamaktadır. 38 Bazı hadislere göre de kardeşinin yardımına koşana Allah’ın yardım edeceği 39 , kardeşinin yüzüne gülmenin sadaka olacağı beyan edilmektedir. 40 . Bir hadis-i şeriflerinde de Peygamberimiz s.a.v., kardeşini seven bir kimsenin bunu ona bildirmesini istemektedir. 41

  Görüldüğü gibi hem Kur’an-ı Kerim hem de hadis-i şerifler insanlık ve iman kardeşliğini dile getirmektedir. Buna göre mümin müminin kardeşidir. Kur’an müminlerin kardeş olduğunu söylemektedir. Aynı zamanda mümin kendisi gibi insan olarak yaratılan herkese karşı da geniş insanlık kardeşliği bağıyla bağlıdır. Müminde bulunması gereken, bağışlayıcılık, sevgi, merhamet, kusurları örtmek, iyilik yapmak gibi bütün nitelikler sadece mümine karşı gösterilmesi gereken güzel ahlaki sıfatlar değildir. Bundan dolayı Kur’an, sadece kendilerini yurtlarından çıkaran, din hususunda kendileriyle savaşan ve onlara yardım eden kişilere “dost” olunmamasını istemektedir.42 Bunların dışındaki herkesle iyi geçinmek müminin başlıca görevleri arasındadır. Bütün bunlar, kardeşlik sevgisinin topluma bağışlayıcılık, merhamet, kusurları örtmek, iyilik yapmak tarzında yansıyacağını göstermektedir.

  1. Risale-i Nur Perspektifi

  Said Nursî, Hutbe-i Şamiye isimli eserinde müminler arasındaki kardeşlik sevgisine temas etmektedir. Ona göre bazen insanın gururu ve nefisperestliği, onu şuursuz olarak ehl-i imana karşı haksız olarak adavete sevk eder. Kendini haklı zanneder. Halbuki bu husumet ve adavetle, ehl-i imana karşı muhabbete vesile olan iman, İslamiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli sebepleri görmezden gelmektedir. Böyle bir insan adavetin önemsiz sebeplerini, sevginin dağ gibi sebeplerine tercih etmek gibi bir divanelik içinde bulunmaktadır. 43 Nursi, Hutbe-i Şamiye’de yer alan bu hakikatleri, daha sonra kaleme aldığı Uhuvvet Risalesi’nde açmaktadır. O şöyle der:

  “Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mü'min kardeşine kin ve adâvet ne kadar zulümdür. Çünkü, nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâbe'den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, Kâbe hürmetinde olan imân ve Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet gibi çok evsâf-ı İslâmiye muhabbeti ve ittifakı istediği hâlde, mü'mine karşı adâvete sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bazı kusurâtı imân ve İslâmiyet’e tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu, aklın varsa anlarsın.

  Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.

  Evet, inkâr edemezsin ki, sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla, o adama karşı dostâne bir rabıta anlarsın; ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan, arkadaşâne bir alâka telâkki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla, uhuvvetkârâne bir münasebet hissedersin. Halbuki, imanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i İlâhiye adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var.

  Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir-bir, bir, bine kadar bir, bir.

  Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir-bir, bir, yüze kadar bir, bir.

  Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir-ona kadar bir, bir.

  Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak mânevî zincirler bulundukları hâlde, şikak ve nifâka, kin ve adâvete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mü'mine karşı hakikî adâvet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i'tisaf olduğunu, kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın. “ 44

  O halde, müminler, hangi ırktan olurlarsa olsunlar, kardeştirler ve onların kardeşliklerini sağlayacak, aralarındaki sevgiyi oluşturacak unsurlar çok ve önemlidir. Irkçılık, şahsî çıkar peşinde koşmak, gurur gibi hususlar, bu sevgi ve kardeşliği engelleyecek hastalıklar gibidir. Bediüzzaman Said Nursi’nin ifade ettiği gibi, iman birliği varsa bu kalplerin birliğini, kalplerinin birliği de sosyal hayatta birlik ve beraberliği gerektirir. Bu sebeple müminlerin kalplerinde kin ve nefret yerine sevgi ve şefkat olur. Bu da toplumsal barış ortamının hazırlanmasında çok önemli bir role sahiptir.

   Müminler arasında sevgi ve kardeşliği gerektiren en önemli hususlar üzerinde duran Bediüzzaman Said Nursî, aynı zamanda ilgili âyet-i kerimeleri tefsir ederken, Müslüman’ın Müslüman’a karşı sevgi ve hoşgörüsünün temel prensiplerini belirlemektedir. “Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışır” derken, aslında hoşgörünün kötülükleri görmezden gelmek veya hoş görmek değil, görüp acımak ve “lütufla ıslahına çalışmak” mânâsına geldiğini bildirmektedir. Burada ıslahın adavete dönüşmemesi için, “üslûp” meselesine dikkat etmek gerekmektedir. Lütufla ıslah, incitmeden ıslahtır. Hatalı şahsın deşifre edilmemesi, hatasının o şahıs yalnız iken düzeltilmesi de bu üslûbun içerisine girmektedir. Üslûp sert, zaman ve zemin de uygun olmadığı takdirde, “ıslah” yerine, “ifsad” yapılmış olabilir. Burada mü’minin mü’mine karşı hoşgörüsünün onun hatasını mümkün olduğu kadar örtmekle gerçek anlamına kavuşacağı söylenebilir.

  Said Nursî'nin dikkatle üzerinde durduğu bir önemli konu da bir mü’minde bulunması mümkün olan “cani ve masum sıfatlar” meselesidir. Gerçek kardeşlik, bir cani sıfat yüzünden, bir mü’minde bulunan yüzlerce masum sıfatları görmezden gelip ona düşmanlık beslemeyi reddeder. Bu noktada, “Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenemez” âyeti Said Nursî tarafından, “Bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünde sair masum sıfatları mahkûm edilemez” şeklinde de tefsir edilmektedir. Burada mü’minlerin birbirlerine “adalet-i ilahiye”nin gözlüğü ile bakmaları ölçüsü getirilmektedir. Mü’minin işlediği sevapları çoksa, diğer günahları affedilmekte ve direkt olarak cennete gideceği belirtilmektedir. Günahı çoksa, günahı miktarınca cezasını çekecek, ondan sonra yine iyiliklerinin karşılığını görecektir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim'de zerre kadar hayır işleyenin de, şer işleyenin de bunun karşılığını göreceği belirtilmektedir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, adalet-i ilahiyede “toptancılık” yoktur. Bazı kötülükler yüzünden iyilikler görmezden gelinmemektedir. Bu sebeple hadis-i şeriflerinde mü’minlerin birbirlerinin hatalarını örtmeleri tavsiye edilmektedir. Hatalar örtbas edildikçe cemiyette kötü örnekler çoğalmayacak, kötülüğü yapanlar da bir gün bu yaptıklarından utanıp vazgeçebileceklerdir. Bu, İslâm'ın yüce bir hoşgörüsüdür. Bu, kötülüğü hoşgörmek değil; kötülüğün, fitneye vesile olabileceğinden dolayı, yayılmamasını hoşgörmek demektir. Bugün toplumda bu İslâmî prensibin tersine işletildiğini görüyoruz. Medya tarafından, “haber alma hürriyeti” adı altında, nazarlara verilmediği takdirde kendiliğinden etkisi kaybolacak olan bir hata, bütün insanların gözleri önüne getirilmekte ve böylece toplumda insanların birbirlerine karşı güvensizlikleri artmakta, daima hatalar manşetlere ve ekranlara yansıtılmaktadır. İslâm'ın hoşgörüsü karşısında, İslâm'ı her fırsatta eleştirenlerin “hoşgörüsüzlüğü” de böylece su yüzüne çıkmış olmaktadır.

  Peygamberimiz (s.a.v.) “Gördüğü iyilikleri gizleyip, gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allah'a sığının” buyurarak, bu hoşgörünün ölçüsünün kaynağını bildirmektedir. “Söz araştırmayın, gözünüzle kusur aramayın, ayrılmayın, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun” hadis-i şerifi de aynı mânâyı kuvvetlendirmektedir.

  Nitekim, “Din kardeşinin ayıplarını örten kimsenin, Allah kıyamet gününde kusurlarını örter” hadisi de “kusur örtme” haşgörüsünün dinimizde ne kadar ciddi bir davranış olduğunu göstermektedir.

  Said Nursî'nin Kur’an ayetlerine dayanarak vurgu yaptığı bir mühim husus da, sevginin “fenalığa iyilikle mukabele etme” yönüdür. Yani, bir kimsenin kötülüğüne iyilikle mukabele etmek, insanın içindeki sevgi duygusundan kaynaklanır. Bunu da insana iman sağlar. Ancak bu prensip, “şahsımıza karşı yapılan kötülüklere müsamaha” şeklinde anlaşılmalıdır. O, bu hususu açıklarken, “Fert mütekellim-vahde olsa (kendi olsa) müsamahası, fedakârlığı, amel-i salihtir. Mütekellim-i maalgayr olsa hıyanettir” ifadesini kullanmaktadır. Buna göre bir mü’minin şahsına bir başka mü’min tarafından elinde olmayan sebeplerle bir kötülükte bulunulmuşsa, onu affetmek, onu hoşgörmek faziletli bir ameldir ve sevginin gereğidir. Ama umumun mukaddes malı olan İslâm'a bir saldırı vaki olmuşsa, Kur’ân'a bir saldırı meydana gelmişse onu affetme, hoşgörme cüretini hiçbir mü’min göstermez. Gösterirse bu hıyanet olur. İşte bu inceliğe dikkat edilmediği takdirde, İslâmî şeairi tağyir eden, dini ortadan kaldırmaya çalışan ve nifakla hareket eden bazı dehşetli canilerin “alicenâbâne affedildiği” görülebilmektedir. Böyle bir affetmenin hıyanet olduğunu tekrar hatırlatalım.

  Said Nursî, “hasmane” bir tavır içindeki bir şahsın mağlup edilmesinin yolunun, onun fenalığına karşı iyilik yapmak olduğunu belirterek, “Çünkü eğer, fenalıkla mukabele etsen, husumet tezayüd eder. Zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder, sana dost olur” der.

  Kardeşlik çerçevesindeki sevginin bu boyutunu, “Boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek, oradan geçip giderler” ve “Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, muhakkak ki, Allah da çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir” âyetleri teyid etmektedir. Malik bin Enes, “O zaman, seninle arasında düşmanlık bulunan kimsenin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün” âyetini, “O öyle bir adamdır ki, başkaları kendisine kötü sözler sarf ettiği takdirde, doğru söylüyorsan Allah beni, yalan söylüyorsan seni affetsin, der” şeklinde tefsir etmektedir.

  2. Cemaatlere Karşı Sevgi

  Bu konu başlı başına bir araştırma konusudur. Ancak şunu ifade etmek mümkündür: İslâmî cemaatler, “kitleselleşme” adı altında İslâmî bir hayat yaşamayan “izm” mensuplarına gösterdikleri hoşgörünün çok daha fazlasını birbirlerine göstermek zorundadırlar. Kur’ân ve Sünnet’e uymaları şartıyla birbirlerini tenkid etmemeli, kusur ve ayıplarıyla meşgul olmamalı, kendi güzelliklerini, kendi mesleklerinin revacını ön plana çıkarmalıdırlar. İttifak noktalarının Uhud dağı azametinde ve mübarekiyetinde, ihtilaf noktalarının ise küçük çakıl taşları hükmünde olduğunu unutmadan, birbirlerinin hizmetlerine engel değil, yardımcı ve duacı olmalıdırlar.

  Said Nursi, Reddü’l-Evham isimli bir makalesinde cemaatler arasındaki sevginin nasıl oluşacağını tahlil etmektedir. Ona göre uhrevî işlerde haset, müzahemet (birbirine zahmet verme) ve münakaşa olmadığından, İslami cemiyetlerden hangisi münakaşa ve rekabete kalkışsa, ibadette riya ve nifak etmiş gibi olur. Din sevgisi sebebiyle oluşan cemaatlerle iki şart ile “ittihat” etmek mümkündür. Bu şartlardan birisi, “hürriyet-i şer’iyeyi ve asayişi muhafaza etmek, ikincisi de, muhabbet üzerine hareket etmek, başka cemiyete leke sürmekle kendisine kıymet vermeye çalışmamak, birinde hata bulunsa, müfti-i ümmet cemiyet-i ulemaya havale etmektir. 45

  Nursi aynı mevzuyu, birinci İhlas Risalesi olan 20. Lem’a’da daha geniş bir şekilde ele alır. İslami cemaatlerde, “hodgamlık ve enaniyet”in kendini haklı, muhalifini haksız tevehhüm ederek ittifak ve muhabbet yerine, ihtilaf ve rekabetin ortaya girmesine sebep olacağını dile getirir. Nursi, ihtilaf ve rekabeti ortadan kaldırıp sevgiyi, ittifak ve yardımlaşmayı yerleştirmenin dokuz işin yapılmasına bağı olduğunu ifade eder.

  Ona göre bunlardan birincisi, müsbet hareket etmektir. Yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmektir. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmemeli, onlarla meşgul olmamalıdır.

  İkincisi, İslamiyet dairesi içinde, hangi meşrepte olursa olsun, muhabbet, kardeşlik ve ittifaka vesile olacak birlik bağlarını düşünüp ittifak etmek gerekir.

  Üçüncüsü, bir cemaatin, kendi mesleğinin hak ve güzel olduğunu söylemesi hakkıdır. Yoksa başka cemaatlerin haksızlığını ve çirkinliğini ima eden, “hak yalnız benim mesleğimdir” demesi insaf düsturu ile bağdaşmaz.

  Dördüncüsü ehl-i hak olan cemaatlerle ittifak etmenin, “Tevfik-i ilahinin” bir sebebi, diyanetteki izzetin bir vesilesi olduğunu düşünmelidir.

  Beşincisi, dalalet ehlinin cemaat suretinde bir şahs-ı manevi ile hücum ettiğini düşünerek, ehl-i hakkın buna karşı ittifak edip bir şahs-ı manevi” çıkarması, böylece ona karşı hakkaniyeti muhafaza etmesi gerekir.

  Said Nursi, hakkı batıl saldırılarından kurtarmak için nefis ve enaniyeti, yanlış düşündüğü izzetini ve ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmekle ihlasın kazanılacağını ve vazifenin hakkıyla ifa edileceğini bildirir.46

  Burada Nursi’nin, reaksiyoner değil, aksiyoner olmayı önerdiği görülmektedir. Yani bir cemaat tepkiyle hareket etmemelidir. Başka cemaatlerin kusurlarını araştırıp kendi kusursuzluğunu ispat etmeye kalkışmamalıdır. Her cemaat kendi mesleğinin özellik ve güzelliklerini ön plana çıkarmalı, o özelliklere göre muhabbetle hareket etmelidir. Diğer taraftan cemaatler birbirlerinin rakibi gibi hareket etmemelidir. Allah rızası ancak bu rekabet hissinin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşebilir. Yoksa rekabet hissinin devam etmesi riya ve nifak gibi iki önemli hastalığın varlığını gösterir.

  Said Nursi, İslami cemaatlerin birlik ve beraberliğini ifade ederken, “hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkar ise, maksatta ve esasta ittifak ile beraber, vesailde ihtilaf eder” der. 47 Bir makalesinde ise, ilâ-i kelimetullahı esas maksat yapan cemaatin, hiçbir garaza vasıta olamayacağını, isterse de muvaffak olamayacağını, bir garaza vasıta olduğunda ise bunun “nifak” olacağını beyan etmektedir. Ona göre dini cemaatler maksatta itifak etmelidir. Mesalikte ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve “neme lazım, başkası düşünsün” sözünü söylettirir. 48

  Görüldüğü gibi aksiyoner olması gereken İslami cemaatler, birbirlerini tenkit etmekle meşgul olmamanın yanında meşrep, meslek ve hizmet metotlarını birleştirmekle de meşgul olmamalıdır. Çünkü nifak kokan bir rekabet olmadıktan sonra meşru olarak yapılan her türlü hizmet, İslamiyet’in yücelmesine hizmeti ifade eder. Bütün bunlar, insanların ve cemaatlerin birbirlerini Allah için sevdiğinin en güzel göstergeleri arasında zikredilebilir.

  B) Müşrik ve Kâfirlerle İlişkide Sevgi

  Bütün insanların bir anne ve babadan yaratıldığını bildirerek insanları büyük bir ailenin fertleri gibi gösteren ve temelde kardeş olduklarını beyan eden Kur’ân, inansın-inanmasın her insanla ilişkilerin de bu insanlık kardeşliği çerçevesinde cerayan etmesini istemektedir. Kur’ân’ın müşriklerle ve kafirlerle ilişkilerine de bu açıdan bakmak gerekmektedir.

  Kur’ân-ı Kerîm her şeyi Allah’ın yarattığına inandığını söyleyen, bununla birlikte kendilerini Allah’a yaklaştırsınlar diye O’na putları “şirk” koşan insanların çoğunlukta olduğu bir ortamda nazil olmuştur. Kur’ân’ın birinci hedefi, bütün ilâhî kitapların ortak amacı olan Allah’ın birliği inancını toplumda yerleştirmek, insanları şirkten uzaklaştırmak, bu doğru Allah inancı temelinde dünyada ve ahirette fertleri, aileleri ve toplumları mutlu edecek ahlâkî prensipleri yerleştirmektir. Bunun birlikte Kur’ân, kâfirlerin ve müşriklerin “veli” edinilmemesini de istemektedir. Kur’ân’ın genel amaçları ile, bu tür bazı âyetler bir paradoks oluşturuyor gibi görünse de, aslında böyle bir çelişkinin söz konusu olmadığı söylenebilir. Böyle bir çelişkinin olmadığının anlaşılması için şu soruların cevabı verilmelidir: Kur’ân müşriklerin dost edinilmesini hangi sebeplerden dolayı istememektedir? Bu konuda âyetler, her şartta müşriklerle düşman olmayı gerektirir mi?

  Kur’ân’da müşrikleri “veli” edinmeyi yasaklayan âyetlerdeki “veli” kelimesi, “seven (muhib), dost, arkadaş (sadık), yardımcı (nasìr) anlamlarına gelmektedir. “velyün” ise mastar olarak “yakınlık” demektir. 49 Isfahanî bu yakınlığın, mekan, neseb, din, arkadaşlık, yardım, inanç bakımından olabileceğine dikkat çekiyor.50 Cahiliye döneminde “veli” veya aynı kökten gelen “mevla” kelimelerinin çok sık kullanıldığı bilinmektedir. Kabileler, kendilerine başka kabilelerden sığınanların velisi olurlar, ona her türlü konuda yardımda bulunurlardı. Onu kendilerinden birisi gibi kabul ederlerdi.

   Kur’ân bu kelimeyi değişik bağlamlarda kullanmıştır. Bazı âyetlerde Allah’ın mü’minlerin velisi olduğuna 51 dikkat çekilir. Buna göre Allah mü’minleri küfrün karanlıklarından imanın aydınlığına çıkarmaktadır. Kâfirlerin velileri de “tağut”tur. Tağut da onları imanın ışığından, küfrün karanlığına çekmek istemektedir. Burada “tağut”tan kastın şeytan olduğu bildirilmektedir.52 Kur’ân’daki bazı âyetlerde “veli” ile “nasir” kelimelerinin yan yana kullanıldığı da görülür. 53 Burada her ikisini de “yardımcı” olarak anlamlandırmak mümkün olduğu gibi “veli” kelimesine “seven” anlamı vermek de mümkündür. Bu durumda sevgi ile yardım etme arasında bir ilişkinin varlığı da ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkiye göre sevginin yardım etmeye sevk ettiği, yardım etmenin de sevgiden kaynaklandığı söylenebilir. Bu durumda hangi durumlarda müşriklerin “veli” edinilmemesi gerektiğine bir bakalım:

  Bu konuda zikredeceğimiz ilk âyette Cenab-ı Allah müminlerin, müminlerin dışında kafirleri”evliya edinmemesi”ni istemektedir. 54 Bu âyetin siyak ve sibakında münafıklardan bahsedilmektedir. Konunun iyi anlaşılması için bu âyetlerin kısaca incelenmesi gerekmektedir. Buna göre Cenab-ı Allah aynı surenin yüz otuz yedinci âyetinde, iman edip inkar edenleri ve inkarlarını artıranları bağışlamayacağını, onları doğru yola iletmeyeceğini bildiriyor. Daha sonraki âyette münafıklara acı bir azab olduğuna dikkat çekiliyor. Bundan sonra ise münafıkların mü’minleri bırakarak kâfirleri dost(veli) edindiklerine temas edilerek, onlar bu dostluktan vazgeçirilmeye çalışılıyor. 55 Bu şekilde münafıkların müşriklerle onların dinleri noktasından dostluk kurmalarına işâret edildikten sonra Müslümanların müşriklere karşı münafıklar gibi bir tavır sergilememeleri istenerek şöyle deniyor: “O Kitap’ta size indirmiştir ki: Allah’ın âyetlerinin inkar edildiğini, yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” 56 Daha sonraki âyetlerde ise, münafıkların mü’minlerin zafere erişmesinden sonra “onlarla birlikte olduklarını” söyledikleri, kâfirlerin seferlerden bir nasibleri olursa “kâfirlerle birlikte olduklarını” söyledikleri bildirilerek onların “menfaat” için böyle davrandıklarına dikkat çekiliyor. Münafıkların bu yaptıkları ile Allah’a oyun etmeye kalktıkları, Allah’ın ise onların oyunlarını başlarına çevirdiği bildirilerek, onların “bunların arasında bocaladığı, ne mü’minlere, ne de kâfirlere bağlandıkları” ifâde ediliyor. 57 İşte bu beyanlardan sonra mü’minlerin müşrikleri “evliya” edinmemesi gerektiğinden bahsediliyor.

  Beydavî âyetin bu bağlantılarını da nazara alarak, mü’minlerin tıpkı münafıkların yaptığı gibi müşrikleri “veli” edinmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çünkü bu velilik, münafıklığın delilidir. 58 Zikredilen âyetler bütün olarak düşünüldüğünde müşriklerin mü’minlerle birlikte olduklarında Kur’ân’la alay ettikleri, bu yüzden o esnâda onlarda birlikte olunmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim “Âyetlerimize söverek dalanları gördüğünüzde onlar başka bir konuya dalıncaya kadar onlardan yüz çevir.” 59 buyrulması da bu anlamı teyit etmektedir.

  Bu âyetleri nazara alarak şöyle bir sonuç çıkarmak mümkündür: Kur’ân-ı Kerîm bütün insanlığa, hatta bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş ilâhì bir hitab olduğundan, kim olursa olsun, hangi inanca veya inançsızlığa sahip olursa olsun, herkesle, ferdî, sosyal, siyasî ve ticarî ilişkiler kurmayı yasaklamamaktadır. Nitekim peygamberimizin s.a.v., müşriklerle yapmış olduğu antlaşmalar bu görüşü desteklemektedir. 60 Âyetlerde açıkça görüldüğü gibi, müşriklerle, Kur’ân’la ve İslâm’la alay ettikleri süre içerisinde birlikte olmak yasaklanmıştır. Çünkü bu durumda, bazılarının onların asılsız sözlerine kapılıp, karşı safa geçme ihtimalleri vardır. Aksi yorumlar, Müslümanların dinlerini inançsız insanlara tebliğlerinde büyük zorluklarla karşılaşmalarına sebep olacaktır. Tam aksine inançsız insanlara İslâm dinini tebliğ edip hakikatlerini anlatmak için, onlara inançlarından dolayı değil, insan olmalarından dolayı sevgi göstermek, iyi davranmak, komşuluk haklarına riâyet etmek gerekmektedir. Müslümanların güzel davranışlarını görmeyen, sevgisini hissetmeyen müşriklerin onların sahip oldukları dine sevgi duyması, tebliğe kulak vermesi mümkün değildir. Bunun için peygamberimiz s.a.v.’in müşrikleri İslâm’ı davet ederken onlardan gördüğü eza ve cefalar karşısında “bedduâ” değil, duâ ederek tebliğini sürdürmüştür. Aksi davranışlar, müşrikleri şirklerinden vazgeçirmek isteyen Kur’ân’ın bu esas hedefiyle çelişecek sonuçlar ortaya çıkarır.

  1. Risale-i Nur Perspektifi

  Risale-i Nurlarda sevginin birleştiriciliği ve etkileri ile ilgili çok geniş bir perspektif sunulur. Bunların hepsini değerlendirmek bizim çalışmamızın sınırlarını aşmaktadır. Öncelikle Risale-i Nur’da sevgi Allah’ın kainata koyduğu bir kanun olarak ele alınmaktadır. Risale-i Nur müellifi Said Nursi’nin sevgiyi kainatın bir varlık sebebi, bağı, nuru ve hayatı 61 olarak nitelendirmesi böyle bir kanunun varlığına işaret etmektedir. Buna göre kanunun kaynağı Vedud ve Rahim gibi sonsuz sevgiyi ifade eden isimlere sahip olan Allah’tır. Allah’ın sonsuz ve mukaddes bir sevgiye sahip olmasıdır ki, bu kainatın var olmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda bu kainatın varlığını devam ettirmesi, sevginin bir görüntüsünden ibaret olan “çekim kuvveti” ile olmaktadır. O halde, Allah’ın sonsuz ve mukaddes sevgisi kainatın yaratılıp devam etmesinin en birinci amilidir.

  Sevgi, kainattaki çok büyük varlıkları birbirine bağladığı gibi insanları da birbirine bağlayacak olan yüksek ve toplumsal yönleri olan bir duygudur. Bu yüzden Cenab-ı Hak, kainata koyduğu bu sevgi kanununu insana vermiştir. İnsanların fıtratlarına sevgi ve merhametin koyulması Allah’ın varlığını, birliğini, sevgisini ve şefkatini gösteren ayetlerden birisidir. 62 Bu yüzden Nursi, bir ağaca benzettiği kainatın en cami bir meyvesi olan insanın kalp çekirdeğine kainatı istila edecek bir sevginin konulduğunu bildirir. 63 Bu sevginin toplumun en temel unsuru olan ailenin kurulmasında ve korunmasında önemi çok büyük olduğu gibi, toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde devam etmesindeki önemi de asla küçümsenemez. Çünkü Cenab-ı Hak insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. Bu yüzden hiçbir insan tek başına yaşayamaz. Her hangi bir ihtiyacının karşılanmasında her zamanda başka insanların çalışmalarına ve yardımlarına ihtiyaç duyar. Başkalarının yardımına duyulan ihtiyaç doğumdan başlar, ölüme kadar devam eder. İşte bu sebeple insanlar arasındaki ünsiyeti, kardeşlik duygularını pekiştirmek için sevgiye ihtiyaç vardır. Said Nursi’nin deyimiyle, insan önce nefsini, son akrabalarını, milletini, hayat sahibi varlıkları, kainatı ve dünyayı sever, bu dairelerin her biriyle alakadardır, onların lezzetlerinden lezzet alır, elem ve acılarından da acı duyar. 64 Bu sevginin gerçek bir sevgi olması, Allah sevgisiyle beslenen bir sevgi olmasına bağlıdır. Bunun ölçüsü de hadis-i şeriflerde bildirildiği gibi “Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir.” 65 .

  Müminler birbirlerini Allah için sevdikleri zaman, bu onları tek bir aza haline getirir ve duyarlı bir insan yapar. Konuyla ilgili hadis-i şerifte, “Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü’minlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler” buyrulur. 66 Said Nursi’ye göre insanı diğerlerine karşı diğergam yapan bu sevgi duygusu, sevilmeye en layık şeydir. Düşmanlık da düşmanlığına en layık bir sıfattır. Diğer bir ifade ile sosyal hayatı güvence altına alan ve mutluluğa sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Sosyal hayatı yerle bir eden düşmanlık da, her şeyden çok nefrete ve düşmanlığa layık, çirkin ve muzır bir sıfattır. 67 Said Nursi, bu ifadeleriyle alışılagelmiş söylemlerin ötesinde bir anlamı ifade etmektedir. İnsan içindeki sevgi duygusuna sevgi besleyerek, o sevgi duygusunu beslemelidir. Çünkü sevgi, Allah tarafından verilmiş bir duygudur ama insan onun beslemezse, sönük kalır; sevgi değil düşmanlık duyguları ön planda kalır. Diğer taraftan her insanın içinde düşmanlık duygusu vardır. Bu düşmanlık duygusu, tecavüz eden düşmanlara karşı, şeytana ve kötülükleri isteyen nefse karşı kullanılması gereken bir duygudur. Bunun dışında kalan, başta insan olmak üzere, diğer nesnelere düşmanlık beslemek, bu düşmanlığı fiiliyata dökerek insanlara ve diğer varlıklara zarar vermek toplumsal huzuru bozucu bir davranıştır. Bu yüzden düşmanlık hissine düşmanlık beslenmelidir ki, insan dostluk beslemesi gereken varlıklara düşmanlık beslemesin.

  Burada dikkat çeken bir değerlendirme de, sevginin sosyal hayata güven veren ve toplumu mutluluğa sevk eden bir duygu olarak düşmanlığın da insanın toplumsal hayatını yerle bir eden bir sıfat olarak vasıflandırılmasıdır. Sevgi insanlar arasında ülfet ve kaynaşmayı meydana getiren sihirli bir duygudur. Düşmanlık da bu ülfeti bozan, insanların bencilce davranmasını sağlayan bir duygudur. Bu duygu kontrol altına alınmadığı takdirde fertlere, aileye, topluma ve tüm insanlığı, hatta çevreye kaçınılmadan zarar verilmesine yol açar.

  Said Nursi, düşmanlığın vaktinin bittiğini, iki büyük dünya savaşının düşmanlığın ne kadar kötü, fena ve tahrip edici dehşetli bir zulüm olduğunu gösterdiğini bildirmektedir. Ona göre, “düşmanlarınızın seyyiatı, tecavüz olmamak şartıyla, adavetinizi celp etmesin. Cehennem ve azab-ı İlahî kafidir onlara.” 68 Nursi, burada düşmanlara düşmanlık beslemenin ve onlara karşı bir mücadele bulunmanın ölçüsünün “tecavüz” olduğunu bildirir. Ona göre, tecavüz etmeyen düşmanlarla “sulhkarane” muamele etmek gerekir. Böyle bir ölçü olmadığı takdirde bizim dinimizden, inancımızdan ve kültürümüzden olmayan kimselere karşı düşmanlık beslenmemesi mümkün değildir.

  Ona göre muhabbet adavete zıttır ve ışık ve karanlık gibi hakiki anlamda bir araya gelemezler. Bu yüzden hangisinin sebepleri fazla ise kalpte hakikatiyle o bulunur, onun zıddı hakikatiyle olmaz. Örneğin adavet hakikatiyle kalpte bulunursa, o vakit sevgi, mümaşaat (hoş geçinmek), karışmamak ve zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise, tecavüz etmeyen ehl-i dalalete karşı olabilir. 69 Buradan anlaşılmaktadır ki, tecavüz etmeyen dalalet ehline karşı, yani doğru yoldan sapanlara karşı, bir düşmanlık olması mümkündür. Ancak bu düşmanlık fiili bir tecavüze dönüşmemelidir. Ölçüsü, Allah sevgisi olan bir insan, düşmanlıkta da ölçülü olur. Bu durumda doğru yoldan ayrılmış olan kimselerle dostluğumuz, onlarla hoş geçinmek şekline dönüşecektir.

  Nursi, konuyla ilgili yaptığı tahlillerinde, cihad-i hariciyi, şeriat-ı garranın kesin delillerinin elmas kılıçlarına havale etmek gerektiğini bildirir. Ona göre medenilere galip olmak, ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile, zorlama ile değildir. Nursi, “biz Muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok” 70 diyerek, tecavüz etmeyen kafir ve müşriklerle cihadın kılıçla, silahla değil, ikna ile olması gerektiğini bildirmekte ve asıl olanın “insanları sevmek” olduğuna vurgu yapmaktadır.

  C) Ehl-i Kitaba Karşı Sevgi

  Kur’ân’da yirmiden fazla yerde “ehl-i kitab”a hitap vardır. Bir âyette “ehl-i İncil” tabiri, birçok âyette de “Yahudi ve Nasara” zikredilmektedir. Bu hitaplardan Allah’ı bütünüyle inkar edenlerle, O’na şirk koşanların farklı kategoride, ehl-i kitabın da farklı bir kategoride olduğu anlaşılmaktadır. Ehl-i kitaba farklı bir üslupla ve ayrıca hitap edilmesinin, onların hakkı bilip gizlemeleri, bir gün hakkı kabul etme ihtimalleri bulunduğundan dolayı olabilir. Bu yüzden onlarla ilgili âyetlerin “ikaz” ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bazı ayetlerde onların niçin Allah’ın âyetlerini inkar ettikleri 71 ve niçin hakkı bâtıl ile karıştırıp, bildikleri halde hakkı gizledikleri 72 sorulmakta ve ikaz edilmektedirler. Kur’ân-ı Kerîm Hazret-i Peygamberin bazı vasıflarının İncil ve Tevrat’ta olduğunu zikrediyor.73 Kitab-ı Mukaddesle ilgili yapılan çalışmalar hâlen bu metinlerde peygamberimizle ilgili âyetlerin tahriften mahfuz kaldığını göstermektedir. Bütün bunlar, ehl-i kitabın peygamberimizle ilgili bildiklerini, ama âyetin de ifâde ettiği gibi bunu gizlediklerini ifâde ediyor. Nitekim onların bu bilgilerine istinaden Kur’ân-ı Kerîm onları doğru olan, bildikleri gerçeklere inanmaya çağırmakta, iman etmenin onlar için daha hayırlı olacağına dikkat çekmektedir. 74

  Kur’ân’ın bu temennîsinden sonra onların nasıl bir şekilde iman etmeleri gerektiğine de işâret edilmekte; Allah’a şirk koşmamaları, Allah’tan başka kimseye ibadet etmemeleri, Allah’ın dışındaki varlıkları “Rab” edinmemeleri istenmektedir.75 Bu âyet-i Kerîme’nin Yahudi ve Hıristiyanların peygamberimizi tıpkı Üzeyir ve İsa gibi Rab edinmek istediklerini açıklamalarından sonra nazil olduğu rivâyet edilmektedir. Bu nüzul sebebine göre Razî, âyette geçen “ehl-i kitab” tabirinin hem Hıristiyanları hem de Yahudileri kapsadığını, onlara ehl-i kitap denmesinin de onların kalbini hoş etmek maksadıyla olduğuna dikkat çekmektedir. 76 Bunun da ötesinde Kur’ân’ın bazı âyetlerde Yahudiler ile Hıristiyanlar arasında bile ayırım yaparak, Hıristiyanların Müslümanlara sevgi bakımından daha yakın olduğuna, müşriklerin ve Yahudilerin de çok fazla düşman olduklarına işâret edilmektedir.77 Zikredilen âyetin Habeşistan’a hicret eden Müslümanlara kucak açan ve “Hazret-i Muhammed’e indirilenin Hazret-i İsa’ya indirilene benzediğini söyleyen Habeşistan’daki Hıristiyanlar hakkında nazil olduğu rivâyet edilmektedir. 78 Bazı tefsirciler, Hıristiyanların Müslümanlara sevgi bakımından daha yakın olmasının sebebinin, onların “dünya hırsından uzak” olmalarından kaynaklandığını, Yahudilerin ise dünya hırsına sahip olduklarından dolayı Müslümanlara sevgi bakımından uzak olduğunu ifade ediyorlar. 79 Bazı tefsirciler de onların içinde “ruhban ve kıssislerin” bulunduğunu, Hıristiyan da olsalar da bunlarda kibir bulunmadığını, bunların mütevazi olmakla birlikte Kur’an’ı dinlerken ağladıklarını, Necaşî’nin Habeşistan’a hicret eden Müslümanlardan Ca’fer b. Ebi Talib’in Hazret-i Meryem’le ilgili ayetleri okuduğu zaman ağlamasının bunun en güzel delilini teşkil ettiğini söylemektedirler. 80 Buna göre Cenab-ı Allah, kendilerine sevgiyle yaklaşan Kur’ân’ın bu tavrına karşı Habeşli Hıristiyanların sevgiyle karşılık vermesini överken, yine bir kutsal kitaba sahip olan Yahudilerin özellikle Medine döneminde Müslümanlara karşı düşmanca tavırlarını yermekte ve onları da Müslümanlara sevgiyle yaklaşmaya davet etmektedir. Kur’ân’ın Yahudilerin tarih boyunca yaptıkları yanlışlıkları, isyanları, kötülükleri zikretmesi onları kötülemek amacını gütmüyor. Aksine Kur’ân’dan sonra gelen Yahudi topluluklarının aynı hataları işlememelerini ve bütün insanlığa gönderilen peygamberi tanımalarını sağlama amacını güdüyor.

  Kur’ân-ı Kerîm’in bir taraftan ehl-i kitabın kalbini yumuşatıcı, okşayıcı bir üslup kullanırken, diğer taraftan mü’minleri ehl-i kitapla dostluktan menetmesi 81 bir tezat gibi gözükmektedir. Rivâyet edildiğine göre Benî Kaynuka Yahudileri, Müslümanlarla savaş teşebbüsünde bulunduklarında, Abdullah b. Übey b. Selül, “ ben öyle bir adamım ki, felaketlerden korkarım, dostlarımdan vazgeçemem” demiş, Ubade b. Samit ise peygamber (s.a.v.)’e gelerek, kendisinin Yahudilerden pek çok dostlarının bulunduğunu ama bunların dostluklarından Allah’a ve resulüne sığındığını, kendisinin Allah ve resulüne dostluk ettiğini bildirmiş, bunun üzerine de ehl-i kitabı dost edinmeme ile ilgili ayet nazil olmuştur. 82 Bu nüzul sebebi, mü’min olarak bilinen kişilerin münafıklıklarından dolayı bir savaş öncesinde Müslümanları terk ederek Yahudilere destek olmasını anlatıyor. Âyet ise, mü’minleri ikaz ederek bu durumlarda normal zamanlarda ne kadar dost olunursa olunsun, savaş gibi durumlarda onlardan taraf olunmayacağını apaçık bir şekilde gösteriyor. Bu âyetten, Yahudi ve Hıristiyanlarla hiçbir zaman dost olunmayacağı gibi bir anlam çıkarmak Kur’ân’ın tebliğ için önerdiği sevgi dolu yaklaşımına ve âyetin bağlamına ters düşen yorumlardır. 83

  Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mekkeli müşriklerin saldırılarına karşı etraftaki Yahudi kabileleriyle antlaşmalar yapması, bu âyetin hükmünün barış zamanlarını kapsamadığını göstermektedir. Ayrıca peygamberimiz (s.a.v.)’in normal şartlarda ehl-i kitapla iyi geçindiği bilinmektedir. Nitekim Elmalılı Hamdi Yazır, “Allah’ın bu âyetle Yahudi ve Hıristiyanlara iyilik etmekten, dostluk yapmaktan, onlara amir olmaktan yasaklanmış ve menedilmiş değil, onları dost edinmekten, onlara yardaklık etmekten yasaklanmışlardır” 84 diyerek, onlara savaş zamanlarında tıpkı münafıkların yaptıkları gibi yardaklık etmekten alıkoyduğuna dikkat çekmektedir.

  Barış zamanlarında mü’minlerin Yahudi ve Hıristiyanlara sevgi göstermeyecekleri tek husus, onların “dinleri”dir. 85 Bu ifâde onların yaşayış tarzlarını da içine almaktadır. Bu konuda yapılan bazı çağdaş tefsirlerde de, Kur’ân’daki bu nehyin, “Yahudilik ve Hıristiyanlık” açısından olduğuna, başka dinden olan kişilerin bazı güzel sıfat ve sanatlarının sevilmesinin âyetin yasak şumulüne girmediğine dikkat çekilmektedir. Bu tür yorumlar, âyetin hükmünü “âmm” olarak görmemektedir.86 Nitekim İbn Abbas bu âyetin tefsirinde “Kim bir kavmin dinine girerse onlardandır” ifâdesini kullanmıştır. 87 Bu da gösteriyor ki, yasak edilen dostluk, onlarla ticari, komşuluk veya ekonomik ilişkilerde dostluk, sevgi açısından değil, sadece “din” noktasındadır. Din bakımından bir kimseye sevgi duyulmaması, onların bir dine sahip olmalarına saygı gösterilmemesi anlamında kullanılmamaktadır. Bu sadece onların dinlerine karşı sevgi gösterilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü tahrif edilmiş bir dine sevgi göstermek, en son din olan İslam’dan yüz çevirmek demektir.

  Allah ve insanlık sevgisini ön plana çıkaran Kur’ân’ın asıl hedefi insanlığa tevhid inancını ve ona bağlı ibâdet ve ahlâk ilkelerini sunmaktır. Bu yüzden hiçbir din ve ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanlara hitap etmiş, herkesi hidâyete çağırmıştır. Bu davetten müşrikler de ehl-i kitap da nasiplerini almışlardır. Kur’ân saldırı vaki olmadığı müddetçe bütün din mensupları ve müşriklerle iyi geçinmeyi hedeflemiş, onlarla ticarî, ekonomik ilişkilerle komşuluk gibi insanî ilişkilerde bulunmayı yasaklamamıştır. Çünkü Kur’ân’ın esaslarının tebliğ edilebilmesi için bütün kesimlerle ilişkilerin sevgi ve şefkat üzerine kurulması gerekmektedir. İnsanları etkileyen şey, Müslümanların sözleri değil, davranışlarıdır. Kur’an da Müslümanları söylediklerinin tersini yapmamaya, dinin güzelliklerini fiil ve davranışlarla yansıtmaya davet etmektedir. Kim olursa olsun insan olan herkese sevgi dolu yaklaşım sergilenmesi gerekir.

  1. Risale-i Nur Perspektifi

  Günümüzde doğru İslâmiyet’i bize anlatan isimlerden biri olarak Said Nursî' de bu hususta Hazret-i Peygamber ve Kur’ân'dan aldığı dersle bize aynı güzel ölçüleri sunmaktadır. Münazarat isimli eserinde, Hıristiyanlık dinine mensup olan Ermenilere düşman olmaya “istibdadın sebep olduğuna” işaret etmekte ve dostluğun ölçüsünü, “Fakat mütezellilâne (alçalarak) dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhafaza ederek, musafaha elini uzatmaktır” şeklinde koymaktadır.

  Said Nursî bu izahlardan sonra, “Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz” âyetini, hem Kur’ân'ın hükmüne uygun, hem de Hazret-i Peygamber’in tatbikatına muvafık bir şekilde şöyle açıklığa kavuşturur:

  “Demek bu nehiy, yahudiyet ve nasraniyet olan ayineleri hasebiyledir. Hem de bir adam zâtı için sevilmez; belki muhabbet sıfat veya sanatı içindir. Öyleyse her bir Müslüman’ın her bir sıfatı Müslüman olması lazım olmadığı gibi, her bir kâfirin dahi bütün sıfat ve sanatları kâfir olmak lazım gelmez. Binaenaleyh, Müslüman olan bir sıfatı veya bir sanatı istihsan etmekle iktibas etmek neden caiz olmasın? Ehl-i kitaptan bir haremin (eşin) olsa elbette seveceksin.”

  Burada Said Nursî, dostluk ve düşmanlık kavramlarına yeni anlamlar kazandırarak, elh-i kitaba karşı nasıl davranılacağını tespit etmektedir. Buna göre, ehl-i kitapla “din” dostluğu değil, “sıfat ve sanat” dostluğu âyetin nehyinin şümulüne girmemektedir. Elbette bir ehl-i kitabın dinine muhabbet duymak, imanın zaafiyetini gösterir. Ama onların meselâ “doğruluk” gibi sıfatlarına sevgi beslenebilir, teknolojileri hoş karşılanabilir, işbirliğine gidilerek onlardan istifade edilebilir. Bunlar, Kur’ân'ın kastettiği “dostluk” kavramının içine girmemektedir. Nitekim ehl-i kitap hanımlarla evlenmenin caiz olması, Müslüman erkeklerin o hanımların kadınlığa mahsus şefkatlerini ve insanî yönlerini, güzelliklerini ve mallarını sevmenin caiz olduğu hükmünü ortaya çıkarmaktadır.

  Said Nursî, bu âyetin nehyinin, “âmm” değil “mutlak” olduğunu, mutlakın ise kayıt altına alınabileceğini belirterek, “Delil katîü'l-metin olduğu gibi katîü'd-delalet olmak gerektir” demek suretiyle, zamanın büyük bir müfessir olduğuna, kaydını izhar ettiği zaman itiraz edilemeyeceğine dikkat çekmektedir.

  Said Nursî, zamanın bu âyet-i kerimeyi nasıl tefsir ettiğini de açıklamaktadır. Ona göre, Asr-ı Saadet’te büyük bir dinî inkılap meydana geldi. Bu inkılap bütün zihinleri din noktasına çevirdiğinden, sahabeler bütün sevgi ve düşmanlığı o noktada toplayarak sevgi veya düşmanlık beslerlerdi. Bundan dolayı gayrimüslimlere muhabbetten “nifak” kokusu geliyordu.

  Bu zamanda ise, acib bir dünyevî ve medenî inkılap vücuda gelmiştir. Bütün zihinleri zabteden ve bütün akılları meşgul eden medeniyet, terakki ve dünya noktasıdır. Onların ekserisi dinlerine o kadar da bağlı değillerdir. Bu sebeple, onlara dost olmak, medeniyet ve terakkilerini güzel görüp almaktır ve her dünya saadetinin esası olan asayişi muhafazadır. Said Nursî'ye göre bu çerçevede bir dostluk katiyyen nehy-i Kur’ânîde dahil değildir.

  Bediüzzaman'ın asrın idrakine uygun bu isabetli tefsiri, günümüz Müslümanlarını büyük bir sıkıntıdan kurtarmaktadır. O, teknolojinin dinsizlikle veya din dostluğu ile bir alâkası olmayacağı gerçeğinin altını çizerken, bunu da bir âyete dayandırmaktadır.

  İşte Kur’ân'dan çıkan bu prensipler, Müslümanların ehl-i kitaba hoşgörülü olmasının çerçevesini de çizmektedir. Kaldı ki, Bediüzzaman, dinsizliğin, zındıkanın yaygınlaştığı bir zamanda Hıristiyanların dindar ruhanîleri ile dinsizliğe karşı “ittifak” edilmesini de zarurî görmekte, bunu da bir hadis-i şerife dayandırarak söylemektedir.

  Sonuç

  Sevgi sosyal yönü ağır basan bir kavramdır. Seven insan, sevgi objesi olarak sadece kendi zatını seçerse bu, sevginin narsizme dönüşmesi anlamına gelir. Sevginin sadece bir millete, bir ırka odaklanması da ırksal narsisizmdir. Halbuki sevgi, insanın kendisinin ve başkalarının manevi ve maddi tekamüllerine sebep olması gereken bir duygudur. Sevgi, diğergamlığı, dayanışmayı, karşılıklı yardımı, işbirliğini, iyi komşuluğu gerektirir. İşte bir sevgi dini olan İslam dini, hem insanlık sevgisini, hem de müminler arasındaki sevgiyi ön plana çıkararak bütün insanları sevgi potası içinde eritmek istemektedir. Said Nursi, sevgi konusunu ele alırken, İslam’ın bu genel prensibinden hareket eder. Ona göre sevgide asıl olan şey, Allah sevgisidir. Allah’a inanan ve onu isim ve sıfatlarını tanıyarak seven bir insan, diğer insanları da insanlık ya da din kardeşliği çerçevesi içinde sever ve sevmelidir. Ona göre düşmanlık şahıslara değil, sıfatlaradır. Müslüman olmayanlarla ortada bir tecavüz olmadığı sürece silahla cihada lüzum yoktur. Onlara delil ve ikna ile yaklaşmak gerekir. İnançsız olmak, ya da başka bir dine mensup olmak bir saldırı söz konusu değilse, sıfat ve sanat dostluğu kurulmasına hiçbir zaman engel değildir. İslamiyet böyle bir sevgi ve dostluğu da yasaklamaz. Nursi’nin Kur’an perspektifi ile yapığı yorumlardan anlaşıldığına göre, müminler, sevgiye sevgi, düşmanlığa düşmanlık; şahıslara değil, sıfatlara, cehalet, fakirlik ve nifaka karşı düşmanlık besledikleri takdirde hem Müslüman toplumlarla hem kendi aralarındaki münasebetlerinde, hem de Müslüman olmayanlarla ilişkilerinde sevgiyi esas almış olurlar. Bu da insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına sebep olur.

  Öz

  Sevgi, sosyal yönü ağır basan bir kavramdır. Seven insan, sevgisinin objesi olarak sadece kendi zatını seçerse bu, sevginin narsisizme dönüşmesi anlamına gelir. Sevgi, önce insanın kendisine yönelmekle birlikte, onu aşmaya ve başka insanları ve diğer varlıkları sevmeye yöneldiği zaman bir mânâ kazanır. Bu yüzden sevgi ile ilgili yapılan çalışmalarda, sevginin bu toplumsal ve sosyal yönüne vurgu yapılır. Bu tebliğde insan sevgisinin toplumsal hastalıkların reçetesi olduğu tezi işlenecektir. Bunun için öncelikle sevginin toplumsal yönü ile ilgili tarifler ele alınacak, devamında Kur’an’ın sevgi anlayışının toplumun çeşitli katmanlarına yansıması Risale-i Nur perspektifinden değerlendirilecektir.

  Anahtar Kelimeler: Sevgi, kardeşlik sevgisi, iman kardeşliği, bağışlama, düşmanlık, cemaatler, ehl-i kitap

  Abstract

  Love is a concept social aspect of which is extremely strong. If a human chooses only himself/herself as the object of his/her love, a transition from love to narcissism occurs. Love gains meaning only when it aims to reach beyond the lover and makes him/her love also other people and beings – though it would be directed to the subject himself/herself at the first place. Hence, in the studies of love, more emphasis is put on this societal and social aspect of it. In this declaration, the main thesis is that possessing love for human beings is the recipe for the societal diseases. To discuss this idea, firstly the descriptions concerning the societal aspect of love will be dealt with; which is going to be followed by the assessment of the reflections of Quran's understanding of love on different layers of the society from Risale-i Nur's perspective.

  Keywords: Love, love of brotherhood, brotherhood of faith, forgiveness, antagonism, communities, People of the Book

  Dipnotlar

  1. Peck, Scott, Az Seçilen Yol, çev: Rengin Özer, Akaşa Yayınları, İstanbul, 1998, s.81.

  2. Sorokin, Pitirim,”Özgeci Sevgi”, Aşkın Anotomisi, çev: Mehmet Harmancı, Say Yayınları, İstanbul, 1996, s.221-233.

  3. D’arcy, M:C,”Sevginin Ruhu ve Yüreği”, Aşkın Anotomisi, s.236.

  4. From, Erich, “Üretici Sevgi”, Aşkın Anotomisi, s.160-161.

  5. From Erich,a.g.e,s.161-162.

  6. Kur’an’da kardeşlik ile ilgili ayetler için bkz: Abdülbaki, Muhammed Fuad , Mu’cemu’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, İstanbul, 1984. s. 23-25

  7. Hucurat,49/13.

  8. Fussilet, 41/ 34

  9. Zemahşerî, Keşşâf, IV, 205

  10. Alu İmran, 3: 134

  11. Tevbe,9/60.

  12. Buscaglıa, Birbirimizi Sevebilmek, s.108. Yazar aynı eserinin aynı sayfasında konuyla alakalı olarak Dr. Jampolsky’nin şu sözünü aktarıyor: “ Bağışlama, yanlış kavramlarımızı düzeltme aracıdır. Öbür kişileri ve kendimizi başka bir şeyle değil, yalnızca sevgiyle görmemize izin verir.” Yazara göre bağışlamak, yapılan hataları unutmaktır. Bağışlar ama, incindiğimizi, gücendiğimizi ve duygusal yönden kırıldığımızı belleğimizden çıkaramazsak bu kırgınlıklarına gölgesinde gerçek bağışlama oluşamaz. Ona göre bağışlama ve unutmama hakkında, “Bir baltayı toprağa gömüp sapını dışarıda bırakmak” tabiri kullanılmaktadır. Buscaglıa, a.g.e.,s.112.

  13. Furkan, 25/ 72

  14. Nisa, 4/116 Ayrıca Allah’ın affediciliği ile ilgili olarak bkz: Bakara, 2: 187; Alu İmran, 3: 152; Maide, 5: 95

  15. Teğabün, 64/ 14

  16. Şura, 42/37

  17. Şura, 42/40

  18. Bakara, 2/237

  19. Maide, 5/12-13

  20. Beydavî, Envarü’t-Tenzil ve Esraru’t-Tevil, II, 201.

  21. Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul, Zehraveyn, tarihsiz, III, 185-186

  22. Buhârî, Edeb, 57; feraiz 2; Müslim, birr, 23; Tirmizi, birr, 24

  23. Nisa,4/36.

  24. İbnu Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, I,604. Ayrıca Zemahşeri de, yakın komşuyu , neseben yakın kimse olarak, uzak komşuyu da “ecnebi” olarak tefsir etmektedir. Zemahşeri, el Keşşaf, I, 541.

  25. Buharî, Edeb, 29; Müslim, İman, 73

  26. Müslim, İman, 73.

  27. Müslim, İman, 74.

  28. Müslim, İman, 75.

  29. Maide, 5/ 32

  30. peygamberimizin Müslümanların dışındaki insanlarla münasebetleri için bkz: Şibli, Mevlana, Asr-ı Saadet, çev: Ömer Rıza Doğrul,Toker Matbabası, İstanbul, 1974, II, 111-117.

  31. Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyame, 59.

  32. Hucurat, 49/10

  33. Maide, 5/54

  34. Fetih, 48/ 29

  35. Taha, 20/44

  36. Hücurat, 49/ 6

  37. Hücurat, 49/9-11

  38. Hücurat, 49/ 12

  39. Tirmizî, Hudud, 3

  40. Tirmizî, Birr, 36

  41. Tirmizî, Zühd, 54

  42. Mümtehine, 60/ 7-9

  43. Nursi, Said, Hutbe-i Şamiye, s.46.

  44. Nursi, Said, Mektubat, s.254-255.

  45. Nursi, Hutbe-i Şamiye, s.82.

  46. Nursi, Bediüzzaman Said, İhlas ve Uhuvvet Risalesi, Yeni Aysa Neşriyat, İstanbul, 1999, s.21.

  47 Nursi, İhlas ve Uhuvvet Risalesi, s.67.

  48. Nursi, Hutbe-i Şamiye, s.82.

  49. Firuzâbâdì, , Kamusu’l-Muhit, “ve-la” maddesi, s. 1732.

  50. Isfahânî, Mu’cem, “ve-la” maddesi, s. 570.

  51. Bakara: 2/ 257.

  52. Zemahşerî, Keşşaf, Beyrut, I, 332.

  53. Bu konudaki ayette şöyle denmektedir: “ Sema ve arzın mülkünün Allah’a ait olduğunu, Allah’tan başka size ‘veli’ ve ‘nasir’in olmadığını bilmez misiniz?” Bakara: 2/ 107.

  54. Nisa: 4/ 144.

  55. Nisa: 4/ 136, 137, 138.

  56. Nisa: 4/ 139.

  57. Nisa: 4/ 141-143.

  58. Beydâvî, Envarü’t-Tenzil, Haşiyetü Şeyh Zâde kenarında, II, 178.Alusî, Ruhu’l-Maânî, X, (28. Cüz), 65.

  59. En’âm: 6/ 68.

  60. Peygamberimiz Müşriklerle münasebetleri hususunda geniş bilgi için bkz: Kapar, M.Ali, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebetleri, Esra Yayınları, İst., 1993.

  61. Nursi, Said, Sözler, s.321.

  62 62. Rum,30/21.

  63. Nursi, Sözler, s.321.

  64. Nursi, Sözler, s.321.

  65. Hz. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.”
  Ebu Davud, Sünnet 3, (4599).

  66. Buhari, Edeb 27; Müslim, Birr 66,

  67. Nursi, Said, Hutbe-i Şamiye, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2000, s.45.

  68. Nursi, Said, Hutbe-i Şamiye, s.45.

  69. Nursi, Said, Hutbe-i Şamiye, s.46

  70 Nursi, Hutbe-i Şamiye, s. 73.

  71. Alu İmran: 3/ 70.

  72. Alu İmran: 3/ 71.

  73. Fetih: 49/ 29.

  74. Alu İmran: 3/ 110.

  75. Alu İmran: 3/ 64.

  76. Razi, Tefsîrü’l-Kebîr, VIII, 85-86.

  77. Mâide: 5/ 82.

  78. Vahidî, Esbabü’Nüzuli’l-Kur’ân, Beyrut, 1990, s. 205-206.

  79. Şeyh Zâde, Haşiyetü Şeyh Zâde, II, 228.

  80. Zemahşerî, Keşşaf, I, 701.

  81. Konuyla ilgili âyette şöyle buyrulmaktadır:”Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları “evliya” edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin evliyasıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah zâlim olan bir toplumu hidâyete erdirmez Mâide: 5/ 51.

  82. Suyutî, Celalaleddin, Esbabü’n-Nüzul, Celaleyn Tefsiri kenarında, İst, tsz, s. 145.; Vahidî, a.g.e., s. 200-201.

  83. Beydavî, Envarü’t-Tenzil, Haşiyetü Şeyh Zâde kenarında, III, 218.; Zemahşerî, Keşşaf, I, 675-676.; es-Sabunî, Saffetü’t-Tefasir, I, 349.Ehl-i Kitabla İlgili yapılan çalışmalarda da onlarla dostluğun yasak edilmesinin “antlaşma yapmaya engel olmadığı” bildirilmektedir. Bkz. Ulutürk, Veli, Kur’ân’da Ehl-i Kitab, İnsan Yayınları, İst., 1996, s. 60-63. İslam’ın Ehl-i kitaba tanıdığı haklar hakkında ayrıca bkz: Kaya, Remzi, K. Kerim’e göre Ehl-i Kitab ve İslam, Altın Kalem Yayınları, Ankara, 1994, s.249-270. Peygamberimizin s.a.v.in ehl-i kitab ile münasebetleri için bkz: Şibli, Asr-ı Saadet, II, 117-118.

  84. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, III, 265-266.

  85. Alusî, Ruhu’l-Maânì, , II, (Beşinci Cüz), 157.

  86. Nursî, Bediüzzaman, Münazarat, Yeni Asya Neşriyat,İst., 1991, s.70-71.Said Nursî konumuzla ilgili ayeti tefsir ederken, asr-ı saadet ile günümüzü mukayese etmekte, arada büyük farklar olduğunu belirtmektedir. Ona göre Asr-ı saadette meydana gelen inkılap zihinleri sadece “din” noktasına topladığından, bütün sevgiler ve düşmanlıklar yalnızca din noktasında olmaktaydı. Bundan dolayı da gayr-i müslimlere muhabbetten nifak kokusu geliyordu. Ona göre bu zamanda acib bir dünyevî ve medenî inkılab meydana gelmiştir. Bütün zihinleri zapteden ve bütün akılları meşgul eden, “medeniyet, terakkî ve dünya” noktasıdır. Bu sebeble onlarla dost olmak, medeniyet ve terakkilerini güzel görüp almaktır. Ona göre bu çerçevedeki dostluk Kur’ân’ın yasaklasında dahil değildir.

  87. İbnu Abbas, Sahifetü Ali b. Ebi Talha (Tefsir-u İbn-i Abbas), s. 181.