Köprü Anasayfa

Demokrat Anayasa Arayışları II

"Güz 2012" 120. Sayı

 • Kültürbilimi Teorisi Bağlamında Anayasalar ve Tanrı Kavramının Anayasa Metinlerinde Yer Alması Meselesi

  Viewing Constitutions in the Context of Cultural Studies and the Concept of God in the Constitutional Text

  Hüseyin Yıldız

  Yrd. Doç. Dr., Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

  Köprü • Sayı: 120 • Güz 2012 • ISSN: 1300-7785 • ss. 49-60

  Öz

  Bizde ilk Anayasa örneği erken denilebilecek bir dönemde kabul edilmesine rağmen ülkemizin güçlü bir anayasacılık hareketi alt yapısına ve gelişmiş bir anayasa teorisine sahip olduğu söylenemez. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Makalenin giriş kısmında bunlar özetlendikten sonra birinci bölümde “kültür bilimi odaklı anayasa kuramı” konusu üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise bir anayasa metninde, örneğin giriş kısmında “Tanrı” kavramına yer verilmesi meselesi üzerinde durulacaktır. Üçüncü kısımda yakın siyasal tarihimizde kabul ettiğimiz anayasalarda bir “aşkın varlığa” atıf yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi bağlamda ele alındığı konusu üzerinde durulacaktır. Dördüncü bölümde ise genel bir değerlendirmeyle makale noktalanacaktır.

  Anahtar Kelimeler

  Anayasa, kültürbilimi, Tanrı, resmi ideoloji, dini kavramlar


  Abstract

  Even though our first constitution has been accepted in a comparatively early date, it cannot be claimed that our country has a firm background for constitutional movement and an advanced constitutional theory. After summarizing various explanations for this in the introductory part of the article, we will concentrate on “a constitutional theory based on cultural studies”. In the second part we will deal with the question whether the concept of God should take place in the constitutional text, for instance in the introductory section. In the third part we will investigate whether there is any reference to “a transcendental being” in the constitutions accepted in our recent political history and if there is any, in which context these references are made will be studied? The fourth part will finalize the article with a general evaluation.

  Key Words

  Constitution, cultural studies, God, Official Ideology, Religious Concepts

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!