Köprü Anasayfa

Demokrat Anayasa Arayışları II

"Güz 2012" 120. Sayı

 • Yeni Anayasa’da Anayasal Vatandaşlık

  Constitutional Citizenship in the New Constitution

  Fazıl Hüsnü Erdem

  Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

  Köprü • Sayı: 120 • Güz 2012 • ISSN: 1300-7785 • ss. 75-81

  Öz

  Demokratik ve özgürlükçü toplumlarda vatandaşlık, “hak ve özgürlük” eksenli olarak tanımlanır. Bu toplumlarda vatandaş dendiğinde, devlete karşı sorumluluklarının yanı sıra, devlet karşısında hak ve özgürlüklere, devletin dokunamayacağı özerk alanlara sahip olan bireyler akla gelir. Birey-devlet ilişkisi, bireyden hareketle oluşturulur. Amaç, bireyin özgürlüğünü, mutluluğunu ve refahını sağlamaktır. Bu yazıda çokkültürlü ve çokdilli bir toplumsal yapıya sahip olan Türkiye’nin yeni anayasasında bu meselenin nasıl çözümlenebileceğine dair öneriler sunulmakta ve “anayasal vatandaşlık” kavramı üzerinden teklifler sunulmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Yeni Anayasa, çok kültürlülük, çokdillilik, anayasal vatandaşlık, hak ve özgürlükler


  Abstract

  In democratic and liberal societies citizenship is defined in terms of rights and freedoms. In such societies, a citizen reminds us individuals with certain responsibilities to as well as certain rights and freedoms against the state and having autonomous areas untouchable by the state. The relationship between individual and state is established around the individual. The goal is to provide the freedom, happiness and welfare of the individual. In this study some suggestions are proposed on how to solve this problem in the new constitution of Turkey, a country whose societal structure is multicultural and multilingual. We also present suggestions about “constitutional citizenship”.

  Key Words

  New Constitution, multiculturalism, multilingualism, Constitutional Citizenship, rights and freedoms

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!