Köprü Anasayfa

Ocak-Nisan 2019

"Köprü" 142. Sayı

 • Risale-i Nur’da Yakarış Üslûbu

  Style of Orison (Hosannah) in Risale-i Nur

  Mahmut Kaplan

  Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi emekli öğretim üyesi

  Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 5-30

  Öz

  Münâcât klasik Türk edebiyatında özellikle divanlarda yer alan bir nazım türüdür. Bütün divanlarda bu türde manzumeler bulmak mümkündür. Klasik Türk edebiyatında mensur münâcât örnekleri azdır. En tanınmış eser Sinan Paşa’nın Tazarru-nâme’sidir. Bu türün mensur son örneklerinden biri Bediüzzaman Said Nursi’nin kaleme aldığı Münâcât risalesidir. Bu risalede müellif münâcâtı –Tazarru-nâme’de olduğu üzere– bir tefekkür metni haline dönüştürmüştür. Münâcât’ta bütün kâinat, yerler ve gökler ve içindekiler hikmetli yaratılışları ve özellikleriyle Allah’ın varlığının, birliğinin delilleri olarak takdim edilmiştir. Münâcât, imanın altı rüknünü şüphe ve vesveselere yer vermeyecek biçimde dile getiren bir tefekkür metni olarak dikkat çekmektedir. Bu makalede bu risalenin üslûbu incelenecektir.

  Anahtar Kelimeler

  Bediüzzaman Said Nursi, münâcât, üslûb, yakarış, dua


  Abstract

  Invocation is a kind of verse in classical Turkish literature. It is possible to find such verses in all collected poems. Samples of prosaic invocation in classical Turkish literature are few. The most known work is Tazarru-nâme by Sinan Pasha. One of the last examples of the prose of this genre is Münâcât (Invocation) written by Bediüzzaman Said Nursi. In this Risale, the author turns invocation into a text of contemplation, as in Tazarru-nâme. In Invocation, the entire universe, the earth and the heavens and their contents are presented as evidences of Allah’s existence and unity with their wise creation and characteristics. Invocation draws attention as a text of reflection, describing the six elements of faith in such a way that it does not cause suspicion or misgiving. In this article, the style of this Risale will be examined.

  Key Words

  Bediüzzaman Said Nursi, invocation, style, orison, prayer

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!