Köprü Anasayfa

Ocak-Nisan 2019

"Köprü" 142. Sayı

 • Risale-i Nur'un Neşir Tarihçesi

  Publishing History of Risale-i Nur

  Abdülkadir Badıllı

  (Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Abdülkadir Badıllı 2014 senesinde vefat etmiştir.)

  Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 135-169

  Risale-i Nur’un Te’lif ve Neşri

  Risale-i Nur’un te’lifinde hâkim olan âmil, pekçok vukuat ve şâhitlerin şehadetiyle ve müellifinin defalarca kat’i ikrarıyla; ilhamlar ve sünuhattır.

  Bu noktadan hareketle, evvelâ Risale-i Nur’un te’lif şekli ve neşir keyfiyetinin çeşit ve nevilerinin üzerinde durmak istiyoruz. Şöyle ki:

  Risale-i Nur’lar bazan zahirî bir sebeb olmaksızın, Hz. Üstad’ın ruhundan doğan manevî bir ihtiyacın sevkiyle te’lif edildiği gibi-ki bunlar umumiyetle müslümanların müşterek malı olan iman hakikatlarının küllî ve umumî izah ve şerhleridir- bazan da hususî ve has bir makamda İslâmî, içtimai veya ilmî bir müşkilin halline dair sorulan bazı suallerin cevabı olarak te’lif edilmiştir. Bazan da ehl-i dünyanın ve bazı idarecilerin gayr-ı insanî baskı ve zulümlerinin had safhaya ulaştığı vakitlerde, onları o zulme sevkeden gizli hâin mülhidlerin zulümlerini yüzlerine çarpan ve onları hakikat, ilim ve medeniyet meydanında hayvandan aşağı düşüren bazı risalelerin te’lifleri olarak saha-i vücuda çıkmışlardır.

  İşte bu risalelerin heyet-i umumiyesi itibarıyla evvelâ birinci derecede umumî, hususî, mahrem, yarı mahrem gibi bir sınıflandırma yapılabilir.

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!