Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2022

"Köprü" 150. Sayı

 • Editörden

  Editorial

  Mehmet Kaplan

  Sosyolog, Risale-i Nur Enstitüsü

  Köprü’nün 150. sayısında birbirinden kıymetli ve değerli çalışmalar ile huzuru- nuzdayız. Dergimizde toplam sekiz adet çalışma yer almaktadır. Bunlar yedi makale ve Risale-i Nur’dan “Ubudiyet” hakkında seçme metinler.

  İlk makalemiz İsmail Latif Hacınebioğlu tarafından kaleme alınan “Söz ve Tasdikte Tecrübi Bilginin Kaynağı” başlıklı yazıdır. Tecrübi bilginin, bilginin kabul ve redde- dilmesinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken makale, Kur’an-ı Hakîm’in ortaya koyduğu hakikatlerin Nebevi hayatın içinde yaşanmışlıklar olarak takip edile- bileceğini nazara verir. Tecrübi bilgi, akıl yürütmelerde temel bir örneklendirme im- kânı sunmakta olduğu ve Nebevi bilgi ve tecrübe, ifade, iddia ve hükümlerin delillen- dirilmesi, temellendirilmesi ve gerçekliğin belirlenmesi açısından çok önemli bir yere sahip olduğu ele alınıp incelenmektedir.

  Bünyamin Duran, “Zekâtın Sosyopsikolojik ve Sosyoekonomik Fonksiyonları” isimli makalesinde, zekât eğitimi, zekâtın sosyopsikolojik ve sosyoekonomik fonksi- yonları üzerinde durmaktadır. Sosyal, ekonomik ve bireysel sorumluluklarını yerine getiren bir Müslüman bireyin üretilmesinin çok yoğun çabalarla mümkün olabileceği- ni ve başta aile olmak üzere öğretmenler, medya, kültür araçları ve devletin de üzerine düşenler olduğu ifade edilmektedir.

  Ahmet Yıldız ise “Taabbüdden Teseyyüde İslam Devleti Fikri” isimli makalesiyle yer almaktadır. İslam devleti fikrinin özellikle Batı sömürgeciliği karşısında İslam’a dayalı bağımsızlık fikrinin iktidar zemini olarak ortaya çıktığına dikkat çekilen çalış- mada, devletin ne olduğu, Kur’an ve hadiste devletin karşılığının olup olmadığı, İslam tarihinde devletin dönemsel olarak kazandığı anlamlar tartışılmaktadır. İslam devleti fikrinin ortaya çıkmasından sonra bu fikre yönelik ıslahçı ve ihyacı yaklaşımlar tah- lil edilirken, modernist ve tekfirci yaklaşımlar kapsam dışında bırakılmıştır. Modern dönemde, özellikle Bediüzzaman’dan Taha Abdurrahman’a kadar uzanan ve bugün son derece aktüel olarak varlığını hissettiren “taabbüd” ve “teseyyüd” kavramları ekseninde, egemenlik merkezli devlet anlayışı ile ubudiyet ve kulluk merkezli devlet anlayışının değerlendirilmesi üzerinden, İslami devlet fikrinin neye karşılık gelmekte olduğu meselesine dair ulaşılan birtakım sonuçlar paylaşılmaktadır.

  Ahmet Özkılınç ise “Hakikat Arayışı ve Sunumunda Burhan Mesleğinin Yeri” isimli makalesiyle yer almaktadır. Hakikat arayışında bütün insanların önüne açılmış kâinat ve fıtrat alanına dikkat çekilerek bu alanı çalışırken parçalı değil bütüncül bir bakışa ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Makalede hakikat arayışında parçalı anlayışla- rın yerine bütüncül bir bakış önerilmekte ve burhan mesleği çözüm olarak ortaya ko- narak burhan mesleğinin izahı yapılmaktadır.

  Hakan Yalman “Ontolojik Açıdan Mi’rac Mu’cizesi” isimli makalesinde, Mi’rac mu’cizesinin sadece inanç boyutunda değil ontolojik yönleriyle de değerlendirilmesi ile insanlığa kazandırdıklarının daha anlaşılır hale geleceğini ifade etmektedir. Bilim ve kolektif insanlık algısının ön yargılarından ve sınırlılıklarından kurtularak, daha açık ve kuşatıcı bir yaklaşım ile Mi’rac hakikatini anlamaya çalışması gerekliliği vur- gulamakta ve bu idrak ile Mi’racın insana ve insanlığa sunduğu kazanımların önünün açılacağı ortaya konmaktadır.

  Mahmut Kaplan “Neşâtî’nin Şiir Dünyası” isimli makalesinde, 17. yüzyıl Hint üs- lubunun önemli temsilcilerinden olan Neşâtî Ahmed Dede’nin şiir dünyasını ele al- maktadır. Neşâtî’nin şiirlerinde klasik edebiyatın genel anlayışı içinde kaldığı, estetik çerçeveden taşmayarak, herhangi bir düşüncenin propagandasını yapmadığı vurgu- lanmaktadır. Çalışmada onun şiir dünyasını gösteren örneklere yer verilmektedir.

  Nail Yılmaz ise “Ene ve Zerrenin Zıddiyet Cihetiyle Ayinedarlığı” isimli çalışmasıyla yer almaktadır. Enaniyet ve cismaniyet arasındaki irtibatın mahiyeti ile ene ve nefis arasındaki farklılığın hakikati üzerinde durulmakta ve zıddiyet cihetiyle ayinedarlıkta niçin “zât ve sıfat” ayrımının yapılması lazım geldiğine dikkat çekilmektedir.

  Son olarak “Risale-i Nur’da Ubudiyet” muhtevalı hazırladığımız Risale-i Nur eser- lerinden seçilmiş metinler yer almaktadır.

  Sizi yazılarla baş başa bırakırken bir sonraki sayımızda görüşmek üzere inşallah.


  We are in the presence of you with valuable articles which offer solutions to the current issues of humanity, while shedding light on the future in the number 150 of Köprü/Bridge journal. There are a total of eight works in our journal. There are se- ven articles, workshop final declaration and selected passages of “Servitude” from Risale-i Nur.

  Our initial article is an article entitled “Source of Empric Knowledge in Words and Confirmation” which is written by İsmail Latif Hacınebioğlu. Pointing out that expe- riential knowledge has an important place in the acceptance and rejection of know- ledge, the article shows that the truths revealed by Qur’an can be followed as expe- riences in the Prophetic life. Experiential knowledge is discussed and examined as it provides a basic exemplification opportunity in reasoning and has a very important place in terms of proving, justifying and determining the reality of Prophetic knowle- dge and experience, statements, claims and judgments.

  Bünyamin Duran with his article titled “Sociopsychological and Socioeconomic Functions of Zakat” focuses on zakat education, sociopsychological and socioeco- nomic functions of zakat. It is stated that it is possible to produce a Muslim indivi- dual who fulfills her/his social, economic and individual responsibilities with great efforts, and that the family, teachers, media, cultural tools and the state also have their responsibilities.

  Ahmet Yıldız takes part with the article entitled “From Servitude to Sovereignty: The Idea of Islamic State”. In the article, which draws attention to the fact that the idea of Islamic state emerged as the basis of the idea of independence based on Is- lam, especially in the face of Western colonialism, what the state is, whether the state has a counterpart in Qur’an and hadith, and the meanings of the state periodically in the history of Islam are discussed. After the emergence of the idea of the Islamic state, reformist and revivalist approaches to this idea were analyzed, while moder- nist and takfiri approaches were left out of the scope. In the modern period, especi- ally in the axis of the concepts of “servitude” and “sovereignty”, which extend from Bediuzzaman to Taha Abdurrahman, and which make their presence felt very actively today; through the evaluation of the sovereignty-centered understanding of the state and the understanding of the state based on worship and servitude, some conclusions about the issue of what the idea of the Islamic state corresponds to are shared.

  Ahmet Özkılınç takes part with the article entitled “The Place of Burhan Profession in the Search and Presentation of Truth”. It is stated that a holistic, not a partial view is needed while working in this field by drawing attention to the universe and nature area presented to all people in the search for truth. In the article, a holistic view is suggested instead of fragmented understandings in the search for truth and the pro- fession of burhan is presented as a solution and the profession of burhan is explained.

  Hakan Yalman with his article titled “Miracle of Miraj From an Ontological Point of View” states that when the miracle of Miraj is evaluated not only in the dimensi- on of belief but also in its ontological aspects, what it has brought to humanity will become more understandable. It is emphasized that by getting rid of the prejudices and limitations of science and collective humanity perception, it is necessary to try to understand the truth of Miraj with a more open and encompassing approach, and it is revealed that this understanding will pave the way for the achievements that Miraj offers to human and humanity.

  Mahmut Kaplan with his article titled “Neşati’s World of Poetry” discusses the po- etry world of Neşati Ahmed Dede, one of the important representatives of the 17th century Indian style. In Neşati’s poems, it is emphasized that he remained within the general understanding of classical literature, did not go beyond from the aesthetic framework and did not propagate any thought. In the article, examples showing his world of poetry are given.

  Nail Yılmaz takes part with the article entitled “Mirroring in Terms of the Ego and the Particle’s Oppositeness”. The nature of the connection between egocentricity and corporeality and the truth of the difference between the ego and the self is empha- sized and attention is drawn to why it is necessary to make a distinction between “personality and character”, mirroring in terms of opposition.

  Finally, there is the text that we prepared for “Servitude in Risale-i Nur” content.

  While leaving you with articles, we hope to be in the presence of you with the subsequent issues.