Köprü Anasayfa

Risale-i Nur’a Doğru

"Kış 95" 49. Sayı

 • Ekranlar Nurlanıyor mu?

  Muhammed Gür

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi

  Ortaya çıktığından beri, yediden yetmişe her yaş ve meslekten insanların ilgisini çeken Bediüzzaman Said Nursi ve onun Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı, son günlerde medyanın da ilgi odağı haline geldi.

  Bu sözlerimden Bediüzzaman ve Nur Risaleleri ile yeni yeni ilgilenildiği gibi bir anlam çıkarılmasın. Aslında gerek basın gerekse adliye ve emniyet teşkilatı Cumhuriyetimizle yaşıt bu hareket ile haddinden fazla meşgul edilmişlerdir. Fakat tanımak ve anlamaktan ziyade, (halkın teveccühüne inat) susturmak ve mahkum etmek için. Yakın tarihimizin bugün akıl ve insafa pek sığdırılamayan bazı icraatı gibi bu meşgul oluş da önyargılı ve olumsuz bir yaklaşımla yürütülmüş olmalı ki, emniyet ve adliye teşkilatımıza yarım asırdır âdeta-âmiyâne tabirle-öküz altında buzağı arattırılmıştır. Hükümetlerin bu fikir hareketine -evet fikir hareketi, çünkü şimdiye kadar hiç bir mensubunun emniyeti ihlal veya terör suçu tespit edilmemiş- karşı takındıkları menfi tavır ve keyfi muamele sadece, rekorlar kitabına girebilecek bazı garabetleri kazandırmıştır: Yetmiş yıl boyunca aynı suçla tekrarlanan ve neticesi onbinlerce insanın ikibine yakın beraat kararı olan bir mahkemeler zinciri. "Bunların sırf kırtasiye evrakı yaklaşık iki tonu buluyor."1 Kaybedilenlerin bilançosunu ise bilen yok belki; ama insan, bugün özlemini çektiğimiz "milletiyle barışık ve halkla bütünleşmiş devlet"i de acaba o zamanlar mı kaybettik? diye sormaktan kendini alamıyor. Her ne ise…

  Said Nursi, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren yazmaya başladığı ve kısaca Nur Risaleleri diye de anılan bu tefsiriyle, "iman kurtarma hizmeti"ni büyük manevi bir seferberlik haline getirerek çağımız insanına sunmuştur. O, kendisini Kur’an’ın bir hizmetkârı olarak görür. Nur Risaleleri de Kur’an eczanesinden alınmış ilaçlar hükmündedir. Bu "dava"da tek gaye, imana hizmet ve yegâne muhatab da imana susamış insanlardır.

  Böyle bir davanın, dalga dalga genişleyerek ülke sınırlarını dahi aşıp dünya çapında yaygınlık kazanmış olmasının ülke ve dünya çapında sebepleri ve elbette bir sosyolojik izahı olmalıdır. Meselenin bu yönü ihtisasımız dışındadır. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki; bir toplumda her tabakadan ve her yaştan insanın gönül verdiği bir hareket, maya tutmuş ve topluma mâlolmuş demektir. Buna göre, Risale-i Nur hareketi ya da meşhur adıyla Nurculuk, yetmiş senedir her çağdan ve her seviyeden insanımızın saflarında yer aldığı bir akım olarak tam anlamıyla millete mâlolmuş ve Anadolu’ya kök salmış bir hareket hüviyeti göstermektedir. Bunu sağlayan temel dinamik ise herhalde, büyük bir manevi ihtiyaçtan doğması ve bitmeyen hatta gittikçe artan bir talebi karşılıyor olmasıdır.

  Öyle ümid ediyorum ki, önümüzdeki günlerde medyanın ve siyasetin gündeminde daha bir ağırlıkla yer alacağı anlaşılan Bediüzzaman ve Risale-i Nur Külliyatı hakkındaki tartışmalarla -çok geç de olsa- Anadolu’nun bağrından çıkmış bu yerli fikir hareketinin ne olup olmadığı bütün ayrıntılarıyla, net ve objektif bir tarzda kamuoyuna açıklanacaktır. Bu tür konuların, olgunluk ve müsamaha ile herkesin gözü önünde ve serbestçe tartışılabilmesi, sadece fikir hayatımız için değil, devlet-millet kucaklaşması ve ülke bütünlüğünün muhafazası yolunda da önemli bir gelişme sayılmalıdır.

  Bu vesile ile, tartışmaya açılan "Bediüzzaman’ın, eserlerini yazarken çevresinden ve zamanın fikir akımlarından ne ölçüde etkilendiği veya etkilenmediği" meselesi üzerinde kısaca durmak istiyorum.

  Said Nursi ve Zamanı

  1876-1960 yılları arasında kalan üç çeyrek asır, koca Osmanlı Devleti’nin dağılma macerası ile Türk milletinin kimlik arama ve yeniden doğuş sancılarının en şiddetli safhalarına ard arda sahne olur. Said Nursi, işte böylesine yıkılışlar ve yapılışlarla dolu bir devri idrak etmiş ve gelişen hadiselere yalnız kalbiyle ve kavliyle değil gerektiğinde fiilen de iştirak etmiş bir aksiyon adamıdır. Mücadele dolu hayatı ve eserleri incelendiğinde onun; medrese talebesi, müderris, maarif elçisi, hatip, meşrutiyetçi, vaiz, İttihad-ı İslamcı, muharrir, cemiyetçi, gönüllü alay kumandanı, harp esiri, firari seyyah, Akademi üyesi, Yeşilay kurucusu, dindar Cumhuriyetçi, maznun ve daima mazlum; hepsinden öte âlim ve müfessir gibi çeşitli sıfatlarıyla, yaşadığı devir ve sosyo-kültürel çevrenin tam bir kesit olduğu görülür.

  İlk gençlik yıllarından itibaren bir yandan istibdat ve cehaletin kurbanı olmuş halkın melâli, diğer yandan ecnebi tecavüzleri karşısında yıkılmaya yüz tutan Osmanlı’nın perişan hali Bediüzzaman’ın hamiyet hislerine şiddetle dokunur. Bilhassa o zamanki İngiliz hariciyesinin müslümanları Kur’an’dan uzaklaştırma planları, onun gönlünde tarifi imkansız fırtınalara sebep olur. "Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim" diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu saikle çalışır.2 İşte onun daha sonra telif edeceği Nur Risaleleri ve bütün faaliyeti bu temel hedef istikametinde gerçekleşecektir.

  Yetiştiği muhite bağlı olmayan dehâ bulunmadığı gibi, kendinden öncekilerin bazısına olsun borçlu olmayan dâhi de gösterilemez. Bu, bir kusur teşkil etmeyen ve herkesin kabul ettiği hatta istisnası bulunmayan bir kaidedir. Elbette ki Said Nursi de Bediüzzaman oluncaya kadar, öncekilerin, yaşadığı devrenin, iklim ve zamanın etkisinden hariç değildi. Nitekim çok eski devirlerde yaşamış bâzı alim ve şairlerden Nur Risaleleri’nde açıkça ve sıkça iktibaslar görürüz. Antere’den Fuzuli’ye, İmam Rabbani’den Molla Cami ve Niyazi-i Mısri’ye, Namık Kemal’e varıncaya kadar bir çok isimden. Hatta bazı şeyh ve kutuplardan manen istifade etmiş, onların irşad ve himmetlerine mazhar olmuştur.

  Bu tabii ve kaçınılmaz etkileşim sonucudur ki "Güneşin altında (söylenmedik) yeni bir şey yok" sözü birçok milletin kültüründe atasözü olarak yer etmiştir. Zaten büyük yazarlar işledikleri unsurları iyice yoğurup onu yeni bir terkip halinde takdim edebilenlerdir. Onun için eskiden bir çok farklı dalda söz sahibi olan alimler mütebahhir; önemli eser sahiplerine ise farklı kaynaklardan topladıklarını biribiriyle bağdaştırıp bir bütünlük kazandıran "te’lif eden" anlamında "müellif" denilmiş olması çok anlamlıdır.

  İşte dikkatle bakıldığında, Said Nursi’nin mana ve maksada uygun görerek yaptığı iktibaslar ve diğer katkılar bir taklid ve alıntı halinde değil, ince bir dikkat ve estetik zevkin eseri olan "Üstadâne" bir terkib içerisinde görülmektedir. Çünkü o, başka kaynaklardan aldığı değişik unsur ve tesirleri yoğurarak, hususî bir üslup ve tamamıyla kendine has bir sanat haline getirebilmiştir.

  Balarısı, topladığı çiçek tozlarını ilhamî bir tarzda bala dönüştürdüğü gibi Bediüzzaman da müktesebatı çeşitli bilgileri ilhami ve Kur’ani temsillerle kendine has orijinal bir terkibe kavuşturmuş, Akifin ifadesiyle; ilhamı doğrudan doğruya Kur’an’dan alarak, islam’ı asrımızın idrakine söyletmeye muvaffak olmuştur. En belirgin fark da bu hususi takdim ve söyleyiştedir. "Risale-i Nur’un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüzbinlerce kitaplar daha beliğane neşrettikleri halde, yine küfr-i mutlakı durduramıyorlar"dı. Bediüzzaman ise, zamanın icab ettiği pedegojik ve psikolojik esaslara riayet yanında hizmetlerini "maddi ve manevi herşeyden feragat" ve "yalnız Allah rızası için çalışmak" prensibiyle yapıyordu. "İşte, Nur risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın, kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değildir."3

  Netice olarak o, çağdaş bir müfessir olarak, asrımızın fikri ve manevi hastalıklarını yakinen teşhis ettikten sonra "şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem, zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslamiyeye en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber"4 olduğuna inandığı Risale-i Nur’u telif etmiştir. "Bu sayede iman hakikatleri her tarafa yayılmış",5 "tecdid-i din" misyonu da böylece gerçekleşmiştir.

  Dipnotlar

  1. Tekin Erer, Adâlet Gazetesi, 27 Haziran 1966. Bilgi için bk. Bekir Berk., Nurculuk Davası, s. 613.

  2. Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayatı, s. 44.

  3. İhlas Risaleleri, "Konuşan Yalnız Hakikattir", s. 53.

  4. Mektubat, "Beşinci Mektup", s. 27.

  5. İhlas Risaleleri, "Konuşan Yalnız Hakikattir", s. 54.