Amaç-Kapsam

Amaç/Aims

Türkiye’nin yaşadığı sosyal, kültürel ve manevi problemlere Bediüzzaman Said Nursi’nin görüşleri ışığında akademik bir bakış açısıyla dikkat çekmek, çözüm önerileri sunmak, bu yolla fikir hayatımıza ve sosyal bilimlere katkıda bulunmak

To draw attentions with an academic viewpoint to social, cultural, and spiritual problems of Turkey within the framework of the views of Bediuzzaman Said Nursi and to propose slutions and thus to make contributions to thinking life and social sciences

Kapsam/Scope

Sanat, edebiyat, hukuk, siyaset, sosyokültürel incelemeler, ekonomi, din ve inanç araştırmaları, tarih araştırmaları, dil ve kültür vd.

Art, literature, law politics, socio-cultural, studies, economics, religion and belief researches, historical researches, language and culture, etc.