Yayın ve Yazım Kuralları

Yayın Kuralları

 1. Köprü dergisi (Köprü), Risale-i Nur Enstitüsü tarafından yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli ulusal hakemli bir dergidir.
 2. Köprü’de telif makaleler, kitap/makale değerlendirme yazıları, akademik içerikli kısa notlar, çeviri makaleler ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan derleme metinler yayına alınmaktadır. Makaleler 10 bin kelime, değerlendirme yazıları ise 2 bin kelimeyi aşmamalıdır. Makaleler 2 bin kelimeden az olmamalıdır.
 3. Dergiye hakem değerlendirmesi için gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Yazılar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Köprü bütün yayın haklarına sahip olur. Yayımlanan yazılara telif hakkı ödenmez.
 4. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.
 5. Derginin yazı dili Türkçedir.
 6. Yazılar, elektronik ortamda kaydedilmiş olarak teslim edilir. Yazılar, MS Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında ve Köprü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı ve
  “koprudergisi@rne.com.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.
 7. Köprü’ye sunulan tüm makaleler, hakemlere gönderilmeden önce yayın kurulu tarafından incelenir.
 8. Yayın kurulunun derginin yayın kuralları açısından uygun gördüğü yazılar, iki hakeme gönderilir. Yazar ve hakemlerin kimliği karşılıklı olarak gizli tutulur. Hakem raporlarına göre yazarlara, çalışmalarının yayımlanıp yayımlanamayacağı ya da gerekli görülen düzeltmeler konusunda bilgi verilir. Bir makalenin yayımlanabilmesi için hakem raporlarının olumlu olması şartı aranır.
 9. Yazıların hukuk ve yayın etiği açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 10. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar.
 11. Yayınlanması uygun bulunan yazıların yazarına veya yazarların her birine, derginin söz konusu sayısından ikişer adet gönderilir.

Yazım Kuralları

 1. Dergiye ilk defa yazı gönderen yazarlar, yazısına başlıca yayınlarını içeren akademik özgeçmişlerini de eklemelidir.
 2. Yazar adı ya da adları, başlık altında yer almalıdır. Yazarın adına iliştirilen dipnot ile ayrıca yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurumun adı ve e-posta adresi de verilmelidir.
 3. Makalelerde dipnotlar sayfa altında verilmelidir. Dipnotlarda kullanılan referansla ilgili bilgiler (yazar, eser, basım yeri, yılı vb.) referansın ilk geçtiği yerde kaynakçada gösterildiği şekilde tam olarak yazılmalıdır.
 4. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce “başlık” (title), “öz” (abstract) içermelidir. Özler 200 kelimeyi geçmemelidir ve araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir. Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun “anahtar kelimeler” (key words) bulunmalıdır. Anahtar kelimeler en az beş en fazla sekiz sözcükten oluşmalı ve genelden özele doğru sıralanmalıdır.
 5. Makalede yer alan fotoğraf, şekil, harita gibi görseller “jpg”, “tiff”, “pdf” ya da “png” formatında olmalıdır. Tabloların ve şekillerin metin içindeki yerleri, bunların numaraları ve başlıkları yazılarak belirtilmelidir.
 6. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” listesi olarak aşağıdaki örneklerdeki formatta verilmiş olmalıdır.
 7. Atıf yapılırken “The Chicago Manual of Style” yönteminin kullanılması önerilmektedir.

The Chicago Manual of Style

Chicago, iki temel referans yöntemi kullanır. Bunlardan ilki olan yazar-tarih (author-date) yönteminde kaynağın yazarı ve basım tarihi dipnotta değil, metinde parantez içinde gösterilir. Chicago’nun kullandığı diğer bir yöntem ise not-kaynakça veya insani bilimler (notes-bibliography or humanities) olarak adlandırılır. Bu yöntemde, bir kaynağa atıf yapmak gerektiğinde metin bütünlüğü bozulmadan numara ile dipnot verilmekte ve burada kullanılan kaynağın künye bilgileri yazılmaktadır. Chicago referans sistemini kullandığınızda aşağıdaki örnekleri takip edebilirsiniz:

Ayet

Ayet atıflarında ayet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sure ve ayet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sure adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir.

Ayrıca ayet meali eğik değil, düz şekilde yazılır.

Örnek: “İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer” (Enfâl 8/2).

Hadis

Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.

Örnek: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:289.
Ebû Dâvud, Muvatta, “İlim”, 18.
Buhârî, “İlim”, 12.
Müslim, “Ticârât”, 45.
Tirmizî, “Fiten”, 7.

Tek yazarlı kitap

Metin içinde: (Nursi 2016, 72)
Dipnotta: Bediüzzaman Said Nursî, Sözler (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016), 72.
Kaynakçada: Nursî, Bediüzzaman Said. Sözler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016.

İki yazarlı kitap

Metin içinde: (Topaloğlu ve Çelebi 2010, 57)
Dipnotta: Bekir Topaloğlu ve İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yay., 2010), 57.
Kaynakçada: Topaloğlu, Bekir ve İlyas Çelebi. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

Üç ve daha çok yazarlı kitap

Metin içinde: (Üçok, Mumcu ve Bozkurt 2011, 55)
Dipnotta: Coşkun Üçok v.dğr., Türk Hukuk Tarihi (Ankara: Turhan Kitabevi, 2011), 55.
Kaynakçada: Üçok, Coşkun, Ahmet Mumcu ve Gülnihal Bozkurt. Türk Hukuk Tarihi. Ankara: Turhan Kitabevi, 2011.

Tercüme Kitap

Metin içinde: (Nursi 2016, 150)
Dipnotta: Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nûriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016), 150.
Kaynakçada: Nursî, Bediüzzaman Said. Mesnevî-i Nûriye. Trc., Abdülmecid Nursi. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016.

Kitap Bölümü veya Diğer Kısımlar

Metin içinde: (Davutoğlu 2004, 133)
Dipnotta: Ahmet Davutoğlu, “Bediüzzaman ve XX. Yüzyılda İslam Dünyasının Siyasası”, Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursi içinde, ed. Ömer Faruk Paksu (İstanbul: Nesil Yayınları,
2004), 133.
Kaynakçada: Davutoğlu, Ahmet. “Bediüzzaman ve XX. Yüzyılda İslam Dünyasının Siyasası”. Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursi içinde, ed. Ömer Faruk Paksu, 131-172. İstanbul: Nesil Yayınları, 2004.

Matbu Dergi Makalesi

Metin içinde: (Ölmez 2015, 47)
Dipnotta: Adem Ölmez, “Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburiyetler”, Köprü 129 (Kış 2015): 47.
Kaynakçada: Ölmez, Adem. “Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburiyetler”. Köprü 129 (Kış 2015): 45-50.
Not 1: Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no, Sayı no (Yıl): sayfa no” şeklinde gösterilir. Örnek: … Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10, sy. 2 (Haziran 2014): 44.
Not 2: Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa no” şeklinde gösterilir. Örnek: Köprü 3 (Ocak 2018): 44-45.
Not 3: Dergilerde cilt kısaltması “c.” kullanılmaz.

Online Dergi Makalesi

Metin içinde: (Altıntaş 2003, 12)
Dipnotta: Ramazan Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1(2003): 12, erişim 22 Şubat 2016, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.
Kaynakçada: Altıntaş, Ramazan. “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”. Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 11-20. Erişim 22 Şubat 2016. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

Tez

Metin içinde: (Kaplan 2017, 53)
Dipnotta: Mehmet Kaplan, “Dini Gruplar ve Çatışma: Said Nursi ve Nurculuk Örneği” (Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2017), 53.
Kaynakçada: Kaplan, Mehmet. “Dini Gruplar ve Çatışma: Said Nursi ve Nurculuk Örneği”. Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2017.

Ansiklopedi Maddesi

Metin içinde: (Açıkgenç 2008, 565)
Dipnotta: Alparslan Açıkgenç, “Said Nursi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 35 (Ankara: TDV Yay., 2008), 565.
Kaynakçada: Açıkgenç, Alparslan. “Said Nursi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 35: 565-572. Ankara: TDV Yayınları. 2008.

Gazete Makalesi

Metin içinde: Faruk Beşer medrese olarak isimlendirilen yapılanmaların ümmetin meselelerine cevap veremediğini dile getiriyor. (Yeni Şafak, 1 Aralık 2017)
Dipnotta: Faruk Beşer, “Olumlu ve olumsuz yönleriyle sivil ders halkaları” Yeni Şafak, s. 14, 20 Aralık 2021.
Not: Chicago yönteminde günlük gazetelerin yazıları kaynakça bölümünde listelenmezler.

Sözlükler

Metin içinde: (Sami 2015, 124)
Dipnotta: Şemsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî, haz. Raşit Gündoğdu (İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2015), 124.
Kaynakçada: Sami, Şemsettin. Kâmûs-ı Türkî. haz. Raşit Gündoğdu, Niyazi Adıgüzel ve Ebul Faruk Önal. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2015.

Web Sitesi

Metin içinde: Risale-i Nur Enstitüsü, Osmanlı’da padişahların tamamen sınırsız bir yetkiye sahip olmadığını ifade ediyor. (rne.com.tr)
Dipnotta: Risale-i Nur Enstitüsü, “Dindar Cumhuriyet Arayışları”, 20 Aralık 2021 tarihinde erişildi. rne.com.tr.
Kaynakçada: Risale-i Nur Enstitüsü. “Dindar Cumhuriyet Arayışları”. 20 Aralık 2021 tarihinde erişildi. rne.com.tr.
Not: Sayfaya son erişim tarihi yazılmalıdır.