Köprü Anasayfa

Demokrat Anayasa Arayışları II

"Güz 2012" 120. Sayı

 • Avrupa Birliği Yasalarında Azınlıklar ve Dinî Hakları: Tarihî Tecrübe ve Günümüz

  Minorities and Their Religious Rights in the Laws of European Union: Historical Experience and Today

  İsmail Taşpınar

  Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

  Köprü • Sayı: 120 • Güz 2012 • ISSN: 1300-7785 • ss. 127-136

  Öz

  Azınlıklar konusu, tarih boyunca çeşitli şekiller alarak ülkelerin siyasi ve kültürel meselelerinin önemli konularından biri olmuştur. Bu çalışmanın ilk kısmında ‘dini azınlık’ kavramının oluşumu üzerinde durulmuştur. İkinci kısım toplum hiyerarşisinde dini azınlığın yeri tarihi süreç dikkate alınarak incelenmektedir. Üçüncü kısımda, araştırmanın temel konusunu teşkil eden Avrupa Birliği’ndeki azınlıklar konusuna değinilmektedir. Son kısımda ise, Avrupa Birliği ‘Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Antlaşması’nda doğrudan dini azınlıklarla ilgili hükümler ve bunların içerikleri ele alınmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  AB yasaları, azınlıklar, dini azınlık, dini haklar, çokkültürlülük


  Abstract

  The issue of minorities has been one of the important political and cultural problems that have appeared in different patterns throughout history of countries. In the first part of this study we deal with the concept of “religious minority”. In the second part, the status of religious minority in the hierarchy of society is being analyzed in its historical development. In the third part we touch upon the minorities in the European Union, which is the main subject of this research. In the last part we look at the statements of the EU “Framework Convention for the Protection of National Minorities” directly related to religious minorities and their content.

  Key Words

  The Laws of the European Union, Minorities, Religious Minorities, Religious Rights, Multiculturalism

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!