Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2021

"Köprü" 148. Sayı

 • Allah’ın Affetmediği Tek Günah

  The One Sin that Allah has not Forgiven

  Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 133-140

  Vehbi Kara

  Dr., İstanbul

  Öz

  Allah’a ortak koşmak yani şirk günahların en büyüğüdür. Allah, insanların her türlü günahını bağışlayabilir fakat kendisine ortak koşanı affetmez. Bunu Kur’an ayetlerinden anlamak mümkündür.
  “Şirk” kelimesi “tevhid” kelimesinin zıddıdır. Allah’a ortak koşmanın ne derece büyük bir günah olduğunu anlayabilmek için “La ilahe illallah”ın önemini ve anlamını bilmek gereklidir. Çünkü Kur’an’da geçen dört esastan en önemlisi tevhid inancıdır.

  Allah’ın affetmediği şirk günahını anlayabilmek için öncelikle “Allah’tan başka ilah yoktur” kavramını incelemek gereklidir. Bu çalışmada tevhidin önemi izah edilerek bunun karşıtı olan şirk düşüncesinin daha iyi anlaşılacağı düşünülmüştür.

  İslam’ın beş şartından biri “kelime-i şehadet” yani “Allah’tan başka ilah olmadığını ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğunu” söylemektir. Bu şehadet İslam’ın diğer en önemli şartı olan namazda söylenmesi gereken bir farzdır. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadetin en önemli kısmıdır.

  Kur’an-ı Kerîm’in en önemli mesajı da tevhiddir. Ezeli Kelam’da insanlar, Allah’ın bir olduğuna davet edilmiştir. Allah’ın gerek zatına gerekse sıfat ve fiillerine ortak koşulmasının mümkün olamayacağı ifade edilmiştir. Kur’an’da tevhid emredilirken zıddı olan şirk yani ortak koşmak ise şiddetle menedilmiştir.

  Kur’an’da “Muhakkak ki şirk, büyük bir zulümdür” ve “Allah, kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. O’ndan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa, büsbütün sapıtmıştır” ayetleri tevbe edilmediği takdirde şirkin affedilmeyeceğine dairdir. Bu ayetlerden ve hadislerden “kelime-i tevhid”in ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

  Bu çalışma tevhid hakikatinin anlaşılabilmesi için okuyucuların düşünce ufkunu genişletmek amacını taşımaktadır. Elbette Kur’an ayetleri ve hadislerde bu konuda çok daha fazla bilgi vardır. İslam âlimlerinin kitaplarından en önemlileri de tevhidin anlamını çözmek üzerinedir.

  Anahtar Kelimeler

  Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, şirk, büyük günahlar


  Abstract

  To associate partners with Allah, in other words, polytheism is the greatest of sins. God can forgive people all their sins, but he does not forgive those who associate partners with him. It is possible to understand this from the verses of the Quran.

  The word shirk is the opposite of the word “oneness”. It is necessary to know the importance and meaning of “La ilahe illallah” in order to understand how great a sin it is to associate partners with Allah. Because the most important of the 4 principles in the Quran is the belief of oneness.

  In order to understand the sin of shirk that Allah does not forgive, it is necessary to examine the concept of “there is no god but Allah”. In this study, it is thought that the importance of tawhid will be explained and the idea of shirk, which is its opposite, will be better understood.

  One of the five pillars of Islam is to say “word of witness”, that is, “there is no god but Allah and that Muhammad is God’s servant and messenger”. This martyrdom is a fard that must be said in prayer, which is the other most important requirement of Islam. The word of oneness is the most important part of the word of shahada.

  The most important message of the Quran is oneness. In the Primordial Word, people are invited to the unity of God. It has been stated that it is not possible for God to associate others in person, in his attributes and actions. The opposite of this, associating partners is strictly prohibited.

  In the Qur’an: “Surely, polytheism is a great oppression” and “Allah does not forgive his being common to him. He forgives sins other than Him to whomever He wishes. Whoever associates partners with Allah, he completely perverted.” Its verses are that shirk cannot be forgiven. It is understood from these verses and hadiths how important is “the word of tawhid”.

  This study aims to broaden the thought horizons of the readers in order to understand the truth of oneness. Of course, there is much more information on this subject in the Qur’anic verses and hadiths. The most important books of Islamic scholars are about solving the meaning of tawhid.

  Key Words

  Words of oneness, word of shahada, shirk, major sins

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!