Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2021

"Köprü" 148. Sayı

 • Editörden

  Editorial

  Mehmet Kaplan

  Sosyolog, Risale-i Nur Enstitüsü

  Köprü’nün 148. sayısında insanlığın temel meselelerine çözüm arayan aynı zamanda çözüm teklif eden birbirinden değerli çalışmalar ile huzurunuzdayız. Dergimizde toplam on adet çalışma yer almaktadır. Bunlar dokuz makale ve Risale-i Nur’dan “Kur’an kıssaları” hakkında seçme metinler.

  İlk makalemiz Mustafa Said İşeri tarafından kaleme alınan “İman Esasları Açısından Bir Tefekkür Dünyası Olarak Mikroplar Âlemi” başlıklı yazıdır. Makalede, ilk olarak Kur’an’da düşünmeye ve tefekkür etmeye teşvik hakikati üzerinde durularak, Kur’an’ın en genel manada hem vahyi hem de kâinatı tefekkür etmeye yönelttiğine dikkat çekilmektedir. Makalede ikinci olarak mikroplar âleminin muhteşem bir tefekkür dünyası olarak önemine dikkat çekilmekte, üçüncü kısımda ise imanın altı esası perspektifinden mikroplar dünyasının tefekkür edilmesine odaklanılmaktadır. Risale-i Nur’un farklı eserlerinde yer alan mikroplar âlemi tefekkürleri her bir iman esası açısından incelenerek dikkat nazarlarına sunulmaktadır.

  Abdurreşid Şahin “Âlem-i Şehâdet ve Âlem-i Gayb” isimli makalesine, “insanın hayatını anlamlandırması hususunda merkezi bir yere sahip olduğunu düşündüğüm ‘gayb’ ve ‘şehadet’ kavramlarının mahiyetini anlamak ve temsiller dürbünü ile bu kavramları zihnimize yaklaştırmak niyetindeyiz” diyerek başlamaktadır. Bu çerçevede ilk bölümde beş ana misal verilerek şehadet ve gayb kavramlarının farklı boyutları izah edilmeye çalışılmaktadır. İkinci bölümde ise cüz-küll nazarının şehadet âlemine özgü bir nazar olduğu, cüz’i-külli nazarının ise gayb âlemini anlamak için zaruri olduğu izah edilmeye çalışılmaktadır. Makalede, sonuç olarak gayb âleminin parçalanamayan, bütün, daimi nitelikte olduğu; şehadet âleminin ise parçalanabilir ve süreksiz olduğu ifade edilmektedir.

  Recep Ardoğan ise “Kötülük Problemi Bağlamında Şeytanın Yaratılmasındaki Hikmet” başlıklı makalesi ile yer almaktadır. Makalede, çağımızda, inanç alanındaki sorgulamaların başta gelen konularından birinin kötülük problemi olduğuna dikkat çekilerek kötülük problemine dair açıklamalara yer verilmektedir. Sorgulamalarda “ahlaki kötülük” ile ilgili soruların ön plana çıktığı ve bu bağlamda İblis’in neden yaratıldığı ve şeytanların insanları saptırmasına neden fırsat verildiği soruları ön plana çıktığı ifade edilmektedir. Bu soruların, inanç ve itikat alanında yol açtığı şüphe ve tereddütlerin izale edilmesi; insanın insan olmasının anlamını, değerini, onurunu ve gayesini bulması, hayatı anlamlandırması için bu soruların yanıtlanması, son derece önemlidir denilerek bu sorulara tatmin edici cevaplar verilmektedir.

  Hakan Yalman ise “Hz. Âdem (as) Kıssası: ‘Talim-i Esma’yı Nasıl Anlamalıyız?” isimli makalesiyle yer almaktadır. Makalede talim-i esma hakikati anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmakta, varlık, insaniyet, nübüvvet ve mana gibi kavramlar üzerinden bir bakış açısı geliştirilmektedir. Talim-i esma gerçeğinin günümüze yansımaları ve insan hakikatine uzantıları üzerinden bir tefekkür ortaya konulmaktadır.

  Abdülhamid Karagiyim, “Risale-i Nur’un Mânâ Dünyasına Olduğu Gibi Girebilmek” isimli çalışmasıyla, Risale-i Nur’un birinci amacının imanı tahkik etme yoluyla kurtarmak ve kuvvetlendirmek olduğuna dikkat çekerek, günümüzde imanın hayata yansımış şekli olan ahlâkın izharının büyük önem kazandığına dikkat çekmektedir. Yazıldığı günden bugüne Risale-i Nur’un açılması gereken kapıları bitmemiş, çözülmesi gereken kodları tükenmemiştir diyerek, onun bize sunduğu anlam dünyası, içeriden ve dışarıdan bulaşan parazitlerin etkisi altında kalmadan muhatap olunursa çok büyük inkişafları netice vereceği ifade edilmektedir.

  Mahmut Kaplan ise “Şeyhülislâm Yahya’nın Şiir Dünyası” isimli makalesiyle yer almaktadır. Kâinatla yüz yüze gelen insan, harikulade nizam, intizam ve sanatları görünce hayretle ürpermiş, bu mükemmellik karşısında, yine onun yansıması olarak dudaklarından manzum sevinç ve hikmet ifadeleri döküldüğü ifade edilmiştir. Şeyhülislam Yahya, ağır fetva hizmetinden fırsat buldukça “Türkçenin ses bayrakları” diyebileceğimiz güzel şiirlerini kaleme aldığı ifade edilerek Şeyhülislâm Yahya Divanı’nda bir gezinti yapılmaktadır.

  Bilal Sambur “İnsani Özgürlükten İnsani Kalkınmaya” isimli makalesinde, dünyada büyük bir yoksulluk, açlık, şiddet ve esaret sorunu yaşanmakta olduğunu, insanlığın barış, özgürlük ve refah içinde bir hayata kavuşması için topyekûn bir kalkınma seferberliğine ihtiyaç olduğunu söylemektedir. Çalışmada insani kalkınmanın temelinin özgürlük olduğu ve kalkınmanın insan merkezli olduğu dile getirilmektedir.

  Vehbi Kara “Allah’ın Affetmediği Tek Günah” isimli makalesinde tevhid inancının zıddı olarak şirk kavramına dikkat çekmekte, Allah’a ortak koşmanın ne derece büyük bir günah olduğunu anlayabilmek için “La ilahe illallah”ın önemini ve anlamını bilmek gerektiğini ifade etmektedir. Kur’an’ın dört temel maksadının birisinin tevhid olduğu gibi İslam âlimlerinin tevhide dair yaptıkları kitap çalışmaları nazara verilmektedir.

  Hüseyin Özdemir “Hastalık ve Şifa” makalesinde, insanın en kıymetli değerinin imandan sonra hayat ve hayatın içerisinde sağlık ve şifa olduğuna dikkat çekmektedir. Çalışmada Kur’an ve sünnette, geleneksel ve modern tıptaki hastalık ve şifa yaklaşımları nazara verilerek; Bediüzzaman Said Nursi’nin, Hastalar Risalesi üzerinden bir analiz yapılmakta, hastalık ve şifa kavramlarının biri nimet biri musibet değil, baktığımız boyuta göre anlam kazandığı ifade edilmektedir. Son olarak “Risale-i Nur’da Kur’an Kıssaları” muhtevalı hazırladığımız Risale-i Nur eserlerinden seçilmiş metinler yer almaktadır.

  Sizi yazılarla baş başa bırakırken bir sonraki sayımızda görüşmek üzere inşallah.


  We are in the presence of you with valuable articles which offer solutions to the current issues of humanity, while shedding light on the future in the number 148 of Köprü/Bridge journal. There are a total of ten works in our journal. There are nine articles, workshop final declaration and selected passages of “parables of Qur’an” from Risale-i Nur.

  Our initial article is an article entitled “The Realm of Microbes as a World of Contemplation in Terms of Faith” which is written by Mustafa Said İşeri. In the article, firstly, the fact of encouraging thinking and contemplation in Qur’an is emphasized, and attention is drawn to the fact that Qur’an in the most general sense directs both the revelation and the universe to contemplation. In the article, secondly, attention is drawn to the importance of the world of microbes as a magnificent world of contemplation, and third part focuses on contemplation of the world of microbes from the perspective of the six pillars of faith. Contemplations on the microbes world in the different works of Risale-i Nur are examined in terms of each faith principle and presented to the attention.

  Abdurreşid Şahin begins his article titled “The Realm of Martyrdom and The Realm of Unseen” by saying, “we intend to understand the nature of the concepts of ‘unseen’ and ‘martyrdom’, which have a central place in the meaning of human life, and to bring these concepts closer to our minds with the binoculars of representations”. In this context, in the first part, five main examples are given and different dimensions of the concepts of martyrdom and unseen are explained. In the second part, it is explained that the idea of partial-whole (cüz-küll) is a view specific to the realm of martyrdom, and that the idea of partial to whole (cüz’i-külli) is essential for understanding the realm of unseen. As a result, it is stated in the article that unseen world is indivisible, whole and permanent; the realm of martyrdom, on the other hand, is divisible and discontinuous.

  Recep Ardoğan takes part with the article entitled “The Wisdom in the Creation of Satan in the Context of the Problem of Evil”. In the article, explanations about the problem of evil are given by drawing attention to the fact that one of the leading issues of questioning in the field of belief in our age is the problem of evil. It is stated that questions about “moral evil” come to the fore in the interrogations, and in this context, the questions why Satan is created and why satans are given the opportunity to deceive people come to the fore. Eliminating the doubts and hesitations caused by these questions in the field of belief and faith; satisfactory answers are given by saying that it is extremely important for people to find the meaning, value, dignity and purpose of being human and to make sense of life.

  Hakan Yalman takes part with the article entitled “Parable of Prophet Adam (pbuh): How Should We Understand Teaching Names of Allah (Talim-i Esma)?”. The article explains the truth of teaching names of Allah and develops a perspective on concepts such as existence, humanity, prophecy and meaning. A contemplation is put forward through the reflections of the truth of teaching names of Allah on today and its extensions to the human truth.

  Abdülhamid Karagiyim with his article titled “Entering Risale-i Nur’s Spiritual World As It Is” draws attention to the fact that the first purpose of Risale-i Nur is to save and strengthen faith through examination, and points out the fact that the manifestation of morality, which is the reflection of faith in life, has gained great importance today. It is stated that Risale-i Nur’s doors to be opened have not been completed since the day it was written, and the codes that need to be solved have not been run out, and it is stated that the world of meaning that it offers us will result in great developments if it is addressed without being affected by the parasites transmitted from inside and outside.

  Mahmut Kaplan takes part with the article entitled “The World of Poetry of Shaykh al-Islam Yahya”. It has been stated that the human being, face to face with the universe, shuddered when he saw the wonderful order, art and expressions of joy and wisdom in verse poured out from his lips in the face of this perfection, again as a reflection of it. It is stated that Shaykh al-Islam Yahya wrote his beautiful poems, which we can call the “sound flags of Turkish” whenever he found time from heavy fatwa service, a tour is made in Shaykh al-Islam Yahya’s Divan.

  Bilal Sambur in his article titled “From Human Freedom to Human Development” states that there is a great problem of poverty, hunger, violence and bondage in the world, and that a total development mobilization is needed for humanity to achieve a life in peace, freedom and prosperity. In the article, it is stated that the basis of human development is freedom and that development is human-centered.

  Vehbi Kara draws attention to the concept of shirk as the opposite of tawhid in his article titled “The Only Sin Allah Does Not Forgive” and states that it is necessary to know the importance and meaning of “La ilaha illallah” in order to understand how big sin blasphemy is. Tawhid, which is one of the four main purposes of Qur’an, and the book studies of Islamic scholars on tawhid are shown.

  Hüseyin Özdemir in his article “Illness and Healing” draws attention to the fact that the most precious value of man is life after faith and health and healing in life. In the article, by showing the disease and healing in traditional and modern medicine in Qur’an and sunnah; an analysis is made through Bediuzzaman Said Nursi’s Treatise of Patients, and it is stated that the concepts of illness and healing gain meaning according to the dimension we look at, not a blessing or a calamity. Finally, there is the text that we prepared for “Parables of Qur’an in Risale-i Nur” content.

  While leaving you with articles, we hope to be in the presence of you with the subsequent issues.