Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2019

"Köprü" 143. Sayı

 • Kara Şemsî ve Farsça Mesnevîsi

  Kara Şemsi and Persian Mesnevi

  Çetin Kaska

  Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Ed. F. Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 59-74

  Öz

  Mevlevî şeyhi, şair ve mutasavvıf olan Kara Şemsî’nin Türkçe divanıyla Tuhfetü’l-Mesnevî adlı Farsça bir mesnevisi bulunmaktadır. Tuhfetü’l-Mesnevî’de 341 beyit yer almaktadır. Büyük çoğunluğu Farsça olan bu beyitlerin içerisinde birkaç tane Arapça beyit de yer almaktadır. Kara Şemsî bu mesnevisinde Allah, peygamberler, dört halife, dua etmenin fazileti, Kerbelâ hadisesi ve orada şehit olanlardan bahsetmiştir. Şemsî hem Farsça mesnevisi hem de Türkçe divanında Mevlânâ ve Mesnevî’sinden etkilenmiştir. Şemsî taşrada yetişmesine rağmen güzel ve sade şiirler yazmıştır. Bu makalede Kara Şemsî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra Farsça mesnevisindeki şiirlerden örnekler sunulmakta ve çevrileri yapılmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Kara Şemsî, Farsça şiirler, Tuhfetü’l-Mesnevî, Farsça mesnevi


  Abstract

  Kara Şemsî, who is a Mevlevi sheikh, poet and sufi, has a Turkish divan and a Persian mesnevi called Tuhfetü’l-Mesnevi. There are 341 couplets in Tuhfetü’l-Mesnevi. Among these couplets, the majority of which are Persian, there are several Arabic couplets. In this mesnevi, Kara Şemsî speaks of Allah, the prophets, the four caliphs, the virtue of praying, the Karbala incident and the martyrs there. Şemsî is influenced by Mevlânâ and his Mesnevi both in his Persian mesnevi and in his Turkish divan. Although he grew up in the countryside, he wrote beautiful and simple poems. In this article, after giving information about the life and works of Kara Şemsî, the poems from his Persian mesnevi are presented and translated.

  Key Words

  Kara Şemsî, Persian poems, Tuhfetü’l-Mesnevi, Mevlevî, Persian Mesnevi

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!